เปิดรายได้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เปิดรายได้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

โดยรายได้รวมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2564 6,899,006,397.09 บาท

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา