บัณฑูร ล่ำซำ สั่งลา CEO KBank ตั้ง ขัตติยา อินทรวิชัย ขึ้นแทน

KBank หรือ ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 มีมติแต่งตั้ง ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน บัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งให้ บัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะจัดการ มีผลวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา