กสทช. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำไทยสู่ Smart City

เทคโนโลยีโทรคมนาคมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยใช้งาน 4G กันไปไม่นาน เริ่มมีการพูดถึงเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น IoT, Machine Learning และ Artificial Intelligence หรือ AI ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ

ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จึงได้ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายใต้ภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ World Telecommunication Development Conference หรือ WTDC

พัฒนาทั้งภูมิภาคให้ดีขึ้น ดันไทยศูนย์กลางพัฒนา

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. บอกว่า โครงการความร่วมมือระหว่าง กสทช. และ ITU มีการประชุมเชิงปฎิบัติการทั้งหมด 2 หัวข้อ ประกอบด้วย “Collaborative cross-sectoral regulatory mechanisms and competition analysis in digital economy” ในระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในยุคดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศในการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

อีกทั้ง จะเป็นกลไกสำคัญของสำนักงาน กสทช. ในการสร้างความร่วมมือในระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาภายในภูมิภาค การดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมทั้งมีความสอดรับการแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการลดต้นทุน ลดระยะเวลา เพิ่มช่องทางการค้าและก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำสังคมไปสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะ (Smart City) ต่อไป

ให้ความรู้ วางแนวนโยบาย พร้อมวิเคราะห์จริง

การประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมของแนวความคิดและทิศทางของเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี ธุรกิจ การตลาดและประเด็นการกำกับดูแลสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ในสภาวะแวดล้อมเชิงการวางนโยบายและการกำกับดูแล รวมถึงสภาวะแวดล้อมเชิงธุรกิจ

มีการนำเสนอภาพรวมของการวางแผนและการออกแบบโครงสร้างเครือข่ายดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างความเข้าใจในภาคส่วนของการโทรคมนาคมและอำนาจในการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์อำนาจในการตลาด ประเด็นการกำกับดูแลในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของภาคส่วน

ผู้ร่วมประชุมได้ลงภาคปฎิบัติการวิเคราะห์การตลาดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโลยีทางโทรคมนาคม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และอธิบายถึงรูปแบบการวิเคราะห์การแข่งขันในเชิงธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลได้จริง มีการจัดการทดสอบความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุม โดยการให้ตอบคำถามและระดมสมอง โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำมาประเมินความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้มาบรรยายให้ความรู้

สรุป

ความร่วมมือระหว่าง กสทช. และ ITU เพื่อให้เกิดการพัฒนาโทรคมนาคมภายใต้กรอบ Dubai Declaration เป็นความร่วมมือระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ คาดว่าจะผลักดันให้เกิด Smart City ในอนาคต

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา