นวัตกรรมสู้วิกฤต เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563” เพื่อเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหลากหลายมิติ

(กลาง) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA (ขวา) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA

โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พูดถึงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของวงการนวัตกรรมไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจัดประกวดรางวัลเป็น “ONE BRANDING” แบ่งเป็น 5 ด้าน

  • ด้านเศรษฐกิจ 
  • ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
  • ด้านสื่อและการสื่อสาร
  • ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์เป็น “ONE GATEWAY” สำหรับเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การประกาศผล และดูผลงานที่ชนะเลิศของปีที่ผ่านมา ทำทุกอย่างให้เป็น One Stop Service เพื่อให้เกิด “One STANDARD” ของมาตรฐานการตัดสินรางวัล ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรม อันจะทำให้องค์กรมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้

โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM) ซึ่งเป็นโมเดลที่สำนักงานฯ พัฒนาโดยยึดเอากรอบการบริหารนวัตกรรมองค์กรระดับนานาชาติจากสถาบันแห่งการพัฒนาการจัดการนานาชาติ, เวทีเศรษฐกิจโลกหรือ IMD และโมเดลการวัดดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ GII เป็นต้นแบบในการพัฒนากรอบการเป็นองค์กรนวัตกรรมในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งทาง NIA ได้พัฒนาให้เป็นระบบการประเมินและพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมขององค์กรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศ พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของประเทศ

ในปีที่ผ่านมามีองค์กรภาคธุรกิจที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างโดดเด่น หลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลโดยมีองค์กรตัวอย่างที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก บริษัท แอนนี่แวร์ทูโก จำกัด เจ้าของแอปพลิเคชันเรียกประกันรถยนต์แคลมดิ(Claim Di) ในธุรกิจขนาดกลาง และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่เราขยายการมอบรางวัลให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ของประเทศที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการอยู่รอดและเติบโต

ด้าน ดร. พันธุ์อาจ ย้ำว่า เวลาพูดถึงนวัตกรรมไม่ได้เป็นแค่เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเดียว ถ้าไม่มี Business Model ที่ทำให้คนนำไปใช้ได้ ก็จะไม่เรียกว่านวัตกรรม ซึ่ง Business Model สำคัญมาก ต้องมีเทคโนโลยี ไอที Business Model

เรื่องนวัตกรรมนั้นมีความสำคัญไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม ฯลฯ ต้องสามารถสื่อสารได้ว่านวัตกรรมของตนเองมีความโดดเด่นอย่างไร ที่สามารถสร้างโอกาสในการอยู่รอดและเติบโตในอนาคตของธุรกิจได้ในภาวะที่เศรษฐกิจและสังคมมีความผันผวนอย่างมาก

เราให้รางวัลทุกคนไม่ได้ แต่ในกระบวนการเราให้แง่มุม ความคิด แก่ผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรได้ รางวัลด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นนี่มีให้ทั้งสำหรับภาคเอกชน อยากให้ทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน ปี 2020 เป็นปีสำคัญที่เราต้องเปลี่ยนผ่านและสู้ไปด้วยกัน

ด้าน ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปีนี้มีการจัดใหม่แบ่งเป็น 5 ด้าน 

  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ เน้นเรื่องที่ให้คุณค่าเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อและการสื่อสาร สร้างสรรค์เนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น 

ในด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น รางวัลผู้ชนะประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และรางวัลเกียรติคุณจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น สิทธิในการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ ได้รับโอกาสพัฒนาต่อยอดผลงานโดยเงินทุนสนับสนุนจากทางสำนักงาน และได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 

ผู้ที่สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านออนไลน์ที่ www.award.nia.or.th หรือติดต่อคุณพัชรีนาถ 080-070-2999

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา