เปิดเงินเดือนสงฆ์จากอัตรานิตยภัต ทำไมสงฆ์ถึงมีรายได้ประจำตำแหน่ง?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวงการผ้าเหลืองตกเป็นประเด็นสังคมมากมายและต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากพฤติกรรมเสื่อมเสียของสงฆ์เป็นเสียส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะจากพฤติกรรมส่วนตัวหรือเรื่องการทุจริตเงินวัด

แต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้คือ นอกจากเงินบริจาคหรือค่ากิจนิมนต์แล้ว พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ เช่น พระสังฆาธิการ ไปจนถึง พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระเลขานุการ ยังได้รับเงินประจำเดือนประตำแหน่งสมณศักดิ์ด้วย

Brand Inside ขอพาไปทำความรู้จัก “นิตยภัต” ที่เปรียบเสมือนเงินเดือนสงฆ์และเหตุผลว่าทำไมสงฆ์ถึงต้องมีเงินเดือน

นิตยภัต

นิตยภัค คือ ค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริยถวายแก่ภิกษุสามเณร สมัยก่อน พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชศรัทธาถวาย ภัตตาหาร อัฐบริขาร และพระราชทานเบี้ยหวัดเป็นรายปีแก่พระสงฆ์ ก่อนที่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จะโปรดให้ยุบเลิกเบี้ยหวัดรายปี เปลี่ยนเป็นเบี้ยหวัดรายเดือนแทน และทรงโปรดให้วางอัตรานิตยภัตตามลำดับชั้นสมณศักดิ์

ปัจจุบัน นิตยภัคยังถูกมองเป็นค่าภัตตาหาร (ภาษาอังกฤษคือ Monthly Food Allowance) และหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัตเป็นของรัฐบาล โดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการจะเบิกจ่ายเป็นรายปี จุดประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการบริหาร การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณูปการ ซึ่งก็มีการปรับปรุงอัตรานิตยภัตให้เหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงมาตลอด 

อัตรานิตยภัตที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและประกาศล่าสุดจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2554 และให้แก่พระที่มีสมณศักดิ์ทั้งหมด 76 สมณศักดิ์ ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ไปจนถึง เลขานุการเจ้าคณะตำบล ซึ่งอยู่ที่ประมาณปีละ 1,122,572,400 บาท ดังนี้

 1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 37,700 บาท
 2. สมเด็จพระสังฆราช 34,200 บาท
 3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 30,800 บาท
 4. สมเด็จพระราชาคณะ 27,400 บาท
 5. กรรมการมหาเถรสมาคม 23,900 บาท
 6. เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ (ม/ธ)  23,900 บาท
 7. พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ 20,500 บาท
 8. เจ้าคณะภาค 17,100 บาท
 9. แม่กองบาลี 17,100 บาท
 10. แม่กองธรรม 17,100 บาท
 11. รองเจ้าคณะภาค 13,700 บาท
 12. เจ้าคณะจังหวัด 10,300 บาท
 13. เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 10,300 บาท
 14. พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร 13,700 บาท
 15. พระราชาคณะชั้นธรรม 13,700 บาท
 16. พระราชาคณะชั้นเทพ 10,300 บาท
 17. พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด 10,300 บาท
 18. พระราชาคณะชั้นราช 6,900 บาท
 19. พระราชาคณะปลัดขวา 5,500 บาท
 20. พระราชาคณะปลัดซ้าย 5,500 บาท
 21. พระราชาคณะปลัดกลาง 5,500 บาท
 22. พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9 ประโยค 5,500 บาท
 23. พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8 ประโยค 5,200 บาท
 24. พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.5-6 ประโยค 4,800 บาท
 25. พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 4,800 บาท
 26. พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4/รองเจ้าคณะจังหวัด 4,500 บาท
 27. พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 4,500 บาท
 28. พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.3 4,100 บาท
 29. พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 4,100 บาท
 30. พระราชาคณะชั้นสามัญยก (เจ้าคณะอำเภอ) 4,100 บาท
 31. พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 4,100 บาท
 32. พระเปรียญธรรม 9 ประโยค 4,100 บาท
 33. พระคณาจารย์เอก 4,100 บาท
 34. พระราชาคณะชั้นสามัญยก 3,800 บาท
 35. พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ 3,800 บาท
 36. พระคณาจารย์โท 3,800 บาท
 37. พระราชาคณะชั้นสามัญยก/เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ 3,800 บาท
 38. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก  3,800  บาท
 39. เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ (มหานิกาย/ธรรมยุต)  3,800 บาท
 40. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 3,400 บาท
 41. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 3,400 บาท
 42. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ 3,400 บาท
 43. พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ 3,400 บาท
 44. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 3,400 บาท
 45. เลขานุการเจ้าคณะภาค 3,400 บาท
 46. พระครูปลัด รองสมเด็จพระราชาคณะ 3,400 บาท
 47. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท 3,100 บาท
 48. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 3,100 บาท
 49. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 3,100 บาท
 50. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 3,100 บาท
 51. พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 3,100 บาท
 52. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 3,100 บาท
 53. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก 3,100 บาท
 54. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 3,100 บาท
 55. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 3,100 บาท
 56. พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ 3,100 บาท
 57. พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชั้นเอก 3,100 บาท
 58. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท 2,700 บาท
 59. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท 2,700 บาท
 60. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,700 บาท
 61. พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,700 บาท
 62. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก 2,700 บาท
 63. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 2,700 บาท
 64. พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท 2,700 บาท
 65. พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม 2,700 บาท
 66. เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 2,700 บาท
 67. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี 2,500 บาท
 68. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท 2,500 บาท
 69. เจ้าอธิการ 2,500 บาท
 70. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี 2,200 บาท
 71. เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 2,200 บาท
 72. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ 1,800 บาท
 73. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  1,800  บาท
 74. เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 1,800 บาท
 75. พระอธิการ 1,800 บาท
 76. เลขานุการเจ้าคณะตำบล 1,200 บาท

นิตยภัต

อย่างไรก็ตามแม้พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์จะได้รับนิตยภัตรายเดือนประหนึ่งเงินเดือน แต่นิตยภัตไม่นับเป็นรายได้และไม่ต้องเสียภาษี เช่นเดียวกับค่ากิจนิมนต์หรือเงินบริจาคจากญาติโยม ก็เข้าเกณฑ์มาตรา 42 (10) ของประมวลรัษฎากร ว่าเป็น “เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี” ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี

ทั้งนี้ตัวกฎหมายงดเว้นภาษีแค่นิตยภัตและค่ากิจนิมนต์ เงินบริจาคเท่านั้น หากพระสงฆ์นำเงินที่ได้รับการถวายไปต่อยอดให้งอกเงยขึ้น เช่น ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากหรือนำไปทำธุรกิจและได้กำไร ลักษณะนั้นถึงจะเข้าข่ายเสียภาษี เช่นเดียวกับกรณีของพระที่ได้รับเงินเดือนจากการสอนในมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ก็นับเป็นรายได้ที่จะต้องถูกนำไปคำนวนภาษีตามมาตรา 40(1) ของประมวลรัษฎากร

ส่วนคำถามที่ว่าพระสงฆ์จำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ ด้วยหรือไม่นั้น (นอกจากค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของวัด) น่าจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้ไม่จบ

อ้างอิง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
อุดมสิน ศรีสุชินวงศ์ | นักข่าว นักเขียน สนใจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและธุรกิจในแวดวงเทคโนโลยี