สรรพากรเตรียมเสนอร่างกฎหมาย เก็บภาษี VAT 7% จากการนำเข้าสินค้าไม่เกิน 1,500 บาท

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ (Low-Value Goods) ราคาไม่เกิน 1,500 บาท ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะนำเสนอกฎหมายกำหนดให้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มในประเทศและแพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึงบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าต่ำของผู้ขายในต่างประเทศให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าของผู้ขายในประเทศไทย

ภาพจาก shutterstock

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ขายในต่างประเทศกับผู้ขายในประเทศไทยทั้งในแง่การแข่งขันและการจัดเก็บภาษี โดยยังคงหลักการการอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าระหว่างประเทศเอาไว้ ปัจจุบัน กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศที่ผู้ขายในต่างประเทศขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางนี้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกันกับแนวปฏิบัติที่นานาประเทศยอมรับ

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรจะนำเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลังในเดือน พ.ค. 2567 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และในระหว่างที่รอขั้นตอนตามกฎหมายของกรมสรรพากรนั้น กระทรวงการคลังจะมีมาตรการในการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำผ่านกรมศุลกากร

ที่มา กระทรวงการคลัง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา