ผลตอบรับดีเกินคาด! MINT ขายหุ้นกู้วันแรก ชูอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.10% เสนอขายถึง 9 กุมภานี้

ผลตอบรับหุ้นกู้ MINT ดีเกินคาด! ชูดอกเบี้ย 6.10% เสนอขายถึง 9 กุมภาพันธ์นี้

ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ระบุว่า ผลตอบรับของการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิมีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่เปิดขายวันแรก ผลตอบรับจากประชาชนทั่วไปและนักลงทุนเข้าจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิล้นหลาม คาดการณ์ว่าจะขายได้ตามจำนวนเป้าที่วางไว้

Minor Food MINT ไมเนอร์

รายละเอียดหุ้นกู้ MINT ดังนี้

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด มีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ มีอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกของหุ้นกู้ที่ 6.10% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกุ้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบบาลอายุ 5 ปี เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2566

เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 11 แห่ง

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรและธนาคารเกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

มูลค่าการเสนอขาย 9,000 ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกรวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 11,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ชำระคืนหนี้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 9,849.3 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 20 มกราคม 2566 เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.831 บาท)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง-สภาพคล่องอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.74 เท่าอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ หากไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องหรือแหล่งในการชำระหนี้ได้

ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้-บริษัทมีภาระหนี้ระดับสูงจากการกู้ยืมเพื่อดำเนินการและรักษาสภาพคล่องท่ามกลางโควิดระบาด

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากโควิดระบาด-ธุรกิจของบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด

ความเสี่ยงด้านการละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญกู้ยืมเงิน-บริษัทต้องปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ และยังอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่เข้มงวดต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ฐานะทางการเงิน ผลการดำเงินงาน กระแสเงินสด และโอกาสของบริษัท

*การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาอย่างละเอียดก่อนคิดจะลงทุน*

ที่มา – SEC, SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา