ราชบัณฑิตแก้ชื่อเมืองหลวง ใช้ Krung Thep Maha Nakhon เอา Bangkok ไว้ในวงเล็บ

กลางดึกวานนี้ เวลา 12:54น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยข้อมูลผ่าน Facebook page ระบุว่า กรุงเทพมหานคร ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok

Bangkok BKK

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงแล้ว จะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการต่อไป

Bkk

BKK, Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

นร. โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอว่า

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ชื่อเดิม ราชบัณฑิตยสถาน) โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงการเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเสนอคณะรัฐมนตรีจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมแต่ปัจจุบันมีชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง สถานะ และเขตการปกครองบางประเทศหรือบางเขตการปกครองได้ย้ายที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง ประกอบกับสำนักงานราชบัณฑิตสภาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศและมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม
  2. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงให้ถูกต้องและชัดเจนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันจึงได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างประกาศ

ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทส ดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวง ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้ ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวง เช่น

เปลี่ยนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง เมืองหลวง

เปลี่ยนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง เมืองหลวง

ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียก็เพิ่งตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่ จากจาการ์ตาเป็น นูซันตารา แต่สำหรับอินโดนีเซียเป็นการย้ายเมืองหลวงใหม่ ตั้งชื่อใหม่ ไม่ได้เปลี่ยนหรือเพิ่มชื่อเข้ามาอย่างเดียวเช่น กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok

ที่มา – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา