KBTG เปิดโครงการ Tech Kampus พัฒนาหลักสูตรสายเทคฯ ในมหาวิทยาลัย รับนักศึกษาฝึกงานด้วย

KBTG จัดโครงการ Tech Kampus ร่วมกับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านเทคโนโลยี พร้อมรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานด้วย

สำหรับโครงการ Tech Kampus ของ KBTG นี้ จะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรด้านไอที ในการเรียนรู้ และส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการธุรกิจไทย รวมถึงสร้างบุคลากรด้านไอทีไทยสู่ระดับโลก

โครงการ Tech Kampus นี้ KBTG จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงหน่วยงานรัฐอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

โดย KBTG จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้าไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสาขา Data Science และ Artificial Intelligence (AI) นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ KBTG จะเปิดรับนิสิต นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ และฝึกงานจริงกับทาง KBTG ด้วยการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงอีกด้วย

เรืองโรจน์ พูนผล ประธานของ กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เล่าว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีงบประมาณสำหรับการทำ R&D เพียง 0.34% ของ GDP เท่านั้น เทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น ที่ใช้งบ R&D ราว 3% ของ GDP และยิ่งเทียบกันแล้วญี่ปุ่นใช้งบประมาณ R&D ไปมากถึง 30% เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนของ GDP ประเทศไทย

รวมถึงต้องมีการสร้างความร่วมมือแบบ Deep Collaboration และ Deep Focus เพราะแม้แต่ KBTG เอง ยังไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ต้องอาศัยการร่วมมือจากหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย

ที่ผ่านมา เรืองโรจน์ เล่าว่า KBTG ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงการ Thai NLP ซึ่งเป็นโครงการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ เพื่อทำให้การสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยเป็นการพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC เป็นต้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา