KBank เผยผลงานขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการ ESG ปี 2565 ปล่อยสินเชื่อและเงินลงทุนยั่งยืนกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ทะลุเป้าหมาย พร้อมครองดัชนีระดับโลกต่อเนื่อง จาก DJSI, CDP และ Bloomberg GEI 

ความยั่งยืนหรือ Sustainability เป็นสิ่งที่องค์กรยุคใหม่ให้ความสำคัญ เพราะทุกคนสนใจกับการเติบโตที่เห็นผลในระยะยาวมากกว่าการมุ่งสร้างเพียงผลกำไรในระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งการจะเติบโตในระยะยาวได้ องค์กรต้องดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (ESG)

ธนาคารในฐานะสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทั่วโลกจับตามอง ยิ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม กับปัญหาฝุ่น PM2.5 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสังคม เช่น ปัญหาหนี้ครัวเรือน ความไม่เท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และด้านธรรมาภิบาล กับประเด็นความโปร่งใส ซึ่งธนาคารต้องให้ความสำคัญกับทั้ง 3 ด้านอย่างจริงจังและสมดุล

KBank หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของไทย ดำเนินงานตามครรลองของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) มาอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำด้าน ESG ของกลุ่มธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนโยบายที่ชัดเจน ตั้งเป้าที่เป็นรูปธรรม และออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้าน ESG และ กรีนต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนลูกค้าธุรกิจและลูกค้าทั่วไปสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน

เมื่อประกาศเป้าหมายแล้ว KBank ก็เดินหน้าดำเนินงานในทุกมิติความยั่งยืน ได้ผลการดำเนินงานปี 2565 ที่สำคัญ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกำหนดเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจากการดำเนินงานของธนาคารเป็นศูนย์ภายในปี 2573 โดยทยอยเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซล ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 16.75% (เทียบปีฐาน 2563) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 14% ปริมาณการใช้น้ำลดลงกว่า 7% และปริมาณขยะลดลงกว่า 10% 

ส่วนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพอร์ตโฟลิโอของธนาคาร ปี 2565 ธนาคารจัดทำแผนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม (Sector Decarbonization Strategy) จำนวน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ โรงไฟฟ้า นํ้ามันและก๊าซ   และถ่านหิน ซึ่งคิดเป็น 43% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในพอร์ตสินเชื่อธุรกิจ โดยจะทยอยพูดคุยกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน และในปี 2566 ธนาคารตั้งเป้าในการจัดทำแผนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 2 อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ มีการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในปี 2565 อยู่ที่กว่า 26,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 25,000 ล้านบาท และเดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อและเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท ภายในปี 2573

ด้านสังคม

ในปี 2565 ธนาคารให้สินเชื่อแก่ลูกค้าใหม่ Small Pocket* จำนวนกว่า 740,000 คน ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงินและการป้องกันภัยทางไซเบอร์ โดยให้ความรู้แก่ประชาชน 10.8 ล้านคน

ขณะเดียวกัน ธนาคารมีการดำเนินโครงการสร้างเสริมความรู้ทั้งในด้านการออม และบริหารจัดการเงินรวมถึงความรู้ในการนำไปต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจในอนาคตสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ เช่น โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการ AFTERKLASS สร้างผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) นำประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงกับครูหรือนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมาคำนวณและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ธนาคารดำเนินนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ

KBank มีผลดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (Net Promoter Score: NPS) ในปี 2565 อยู่ที่ระดับ 83 ซึ่งสูงสุดของกลุ่มธุรกิจธนาคารในประเทศไทย และเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร รวมถึงความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้ง (NPS ช่องทางโมบายแบงกิ้ง) ก็จัดอยู่ในกลุ่มผู้นำที่มีคะแนนสูงสุดของธุรกิจธนาคารในประเทศไทยด้วย 

นอกจากนั้น ปีที่แล้ว สินเชื่อโครงการ Project Finance และสินเชื่อเชิงพาณิชย์ของลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางขึ้นไป ทั้งหมด 100% เข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท

kbank

มุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นนำด้าน ESG ด้วยมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล

ในการดำเนินงานของ KBank นอกจากการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมแล้ว ธนาคารให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนที่เป็นสากล โดยสิ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างดี คือ การได้รับการรับรองในดัชนีด้านความยั่งยืนระดับสากล จากสถาบันชั้นนำ 3 แห่ง คือ DJSI, CDP และ Bloomberg GEI อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

DJSI ความยั่งยืนในด้าน ESG ขององค์กร

KBank ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2565 ทั้งในระดับโลก DJSI World และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (2559-2565) และมีคะแนนสูงสุด 5% (Top 5%, S&P Global ESG Score 2022) แรกในกลุ่มธนาคารระดับโลก โดยประเมินจากการดำเนินงานขององค์กรทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ (ESG) ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มธนาคารในระดับโลก และมีคะแนนในมิติธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ สูงที่สุดในโลกของกลุ่มธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2565 มีบริษัททั่วโลกกว่า 2,480 แห่ง ที่เข้ารับการประเมิน และมีบริษัทที่ผ่านการประเมินเข้าดัชนี DJSI World ประจำปี 2565 จำนวน 333 แห่งทั่วโลก เป็นบริษัทไทยจำนวน 12 บริษัท

CDP ความยั่งยืนด้าน Climate Change

KBank ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP A List (Leadership Level) ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในระดับสากล ทั้งนี้ ในปี 2565 มีบริษัทกว่า 15,000 บริษัททั่วโลกที่ส่งข้อมูลเข้ารับการประเมิน และมีบริษัททั่วโลกที่อยูในระดับ A List ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จำนวน 296 บริษัท เป็นบริษัทไทยจำนวน 3 บริษัท

GEI ความเสมอภาคทางเพศ เพื่อความเท่าเทียมกันภายในองค์กร

KBank ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) ประจำปี 2023 (ปีที่ 5) บริษัทแรกของไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรายงานถึงความโปร่งใสในด้านความเสมอภาคทางเพศ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้หญิง ทั้งนี้ ในปี 2565 มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศจำนวน 484 บริษัท เป็นบริษัทไทยจำนวน 4 บริษัท

สรุป

KBank มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานตามครรลองของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) ที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี การลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายในธนาคาร การปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว การมุ่งเน้นการให้ความรู้และการให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมภายในองค์กร อีกทั้ง การที่ธนาคารได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องหลายปี สะท้อนความมุ่งมั่นในการเดินหน้าด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำด้วยการตั้งเป้าหมายในการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ให้เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา