ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการครึ่งปีแรก ปี 59 กำไร 19,074 ล้านบาท

kbank

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการดำเนินงานสำหรับครึ่งปีแรก ปี 2559 โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 19,074 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.13%

ผลการดำเนินงานสำหรับครึ่งปีแรก ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรก ปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 19,074 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4,806 ล้านบาท หรือ 20.13% ส่วนใหญ่เกิดจากธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้จำนวน 46,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,330 ล้านบาท หรือ 10.15% เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 2,229 ล้านบาท หรือ 5.29% โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.57% รวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 1,177 ล้านบาท หรือ 3.69% เป็นผลมาจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุน และค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงจำนวน 924 ล้านบาท หรือ 2.95% ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 39.32%

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 9,428 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนจำนวน 218 ล้านบาท หรือ 2.27% เนื่องจากการลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 2,004 ล้านบาท หรือ 11.42% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนและตลาดเงิน สำหรับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.49% นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 854 ล้านบาท หรือ 5.77% ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) ในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 41.54% ในขณะที่ธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากไตรมาสก่อน
ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 9,428 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 2,051 ล้านบาท หรือ 17.87%

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,705,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 149,849 ล้านบาท หรือ 5.86% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ และเงินให้สินเชื่อ สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ระดับ 2.89% ขณะที่สิ้นปี 2558 อยู่ที่ระดับ 2.70% อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ระดับ 136.21% โดยสิ้นปี 2558 อยู่ที่ระดับ 129.96% สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ 18.12% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 14.69%

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา