เผยมุมมองมนุษย์เงินเดือน 3 เจน อยากทำงานในองค์กรต่างชาติมากที่สุด

เปิดข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์เงินเดือนถึงปัจจัยในการเปลี่ยนงาน พบว่างานการตลาดมีแผนที่เปลี่ยนงานมากที่สุด และองค์กรเอกชนเป็นองค์กรที่อยากทำงานด้วยมากที่สุด

JobThai ผู้ให้บริการหางาน สมัครงานออนไลน์ เผยข้อมูลรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมและมุมมองของมนุษย์เงินเดือนทั้ง 3 เจนเนอเรชันเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน จากกลุ่มตัวอย่างคนทำงานประจำทั่วประเทศกว่า 1,800 คน โดยพบว่าเป็นกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงาน คิดเป็น 59.26% และกลุ่มคนที่ยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนงาน คิดเป็น 40.74%

โดยในกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงานพบว่ามี 3 อาชีพที่มีสัดส่วนคนมีแผนจะเปลี่ยนงานสูงที่สุด ได้แก่ 1.การตลาด คิดเป็น 31.67% ตามมาด้วย 2.คลังสินค้า คิดเป็น 28.26% และ 3.ประสานงานทั่วไป คิดเป็น 27.27%

ในขณะที่ระดับตำแหน่งงาน (Level) ของคนที่ต้องการเปลี่ยนงานมากที่สุดคือ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส และระดับผู้จัดการ ตามลำดับ

ความคาดหวังหลังจากเปลี่ยนงานของทั้ง 3 เจนเนอเรชัน พบว่าลักษณะงานที่ต้องการมากที่สุดยังคงเป็นงานประจำ คิดเป็น 88.30% ตามมาด้วยเจ้าของธุรกิจ คิดเป็น 6.19% และฟรีแลนซ์ คิดเป็น 3.29%

สำหรับลักษณะองค์กรที่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ได้แก่ องค์กรเอกชนต่างชาติ คิดเป็น 39.75% องค์กรเอกชนไทย คิดเป็น 35.49% และรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น 11.51% ตามลำดับ

ส่วนผลการสำรวจของกลุ่มคนที่ยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนงาน (Passive Job Seekers) พบว่ามี 5 ปัจจัยที่ทำให้พึงพอใจในงานปัจจุบัน ได้แก่

1.เงินเดือน คิดเป็น 15.49%

2.สวัสดิการที่ดี คิดเป็น 12.73%

3.การเดินทางสะดวก คิดเป็น 12.47%

4.เพื่อนร่วมงานที่ดี คิดเป็น 12.08%

5.หัวหน้างานที่ดี คิดเป็น 9.49%

โดยจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่น่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องเงินเดือน และสวัสดิการที่สามารถดึงดูดให้คนยังอยากอยู่กับองค์กรต่อไปได้ คือ การเดินทางสะดวก เพื่อนร่วมงานที่ดี และหัวหน้างานที่ดี ทั้งนี้ผลสำรวจยังถามถึงปัจจัยที่จะสามารถจูงใจให้คนทำงานกลุ่มนี้ตัดสินใจเปลี่ยนงานได้ พบว่าการได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยที่ดึงดูดมากที่สุด ตามมาด้วย การได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น ตำแหน่งงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น อีกทั้งองค์กรต้องมีความมั่นคง และการเดินทางไปทำงานสะดวก ตามลำดับ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา