ก้าวหน้า ญี่ปุ่นเตรียมทำคู่มือและพัฒนากฎหมายดูแลคนทำงาน Freelance มากขึ้น

ในที่สุด Freelance ก็มีที่ทางในโลกจริงมากขึ้น เราจะเห็นบทบาทการทำงานของชาว Freelance มาตลอด แต่หาได้น้อยมากที่จะมีกฎหมายคุ้มครองคนทำงานชั่วคราว ไม่ประจำแบบ Freelance 

ล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมทำคู่มือเพื่อจะทำให้กฎหมายคุ้มครองคนทำงานฟรีแลนซ์รวมถึงพัฒนาประกันอุบัติเหตุให้ครอบคลุมภายในมีนาคม 2021 นี้ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนรูปแบบการทำงานของผู้คนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

ภาพจาก Shutterstock

โดยรัฐบาลญี่ปุ่นประเมินว่า น่าจะมีคนทำงานเป็นฟรีแลนซ์ในญี่ปุ่นอยู่ราว 4.62 ล้านคน ในที่นี้ เขาก็นับรวมถึงคนที่ทำงานเป็นนายตัวเอง วิศวกรด้านไอทีด้วย ซึ่งปกติบรรดาฟรีแลนซ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองในมิติกฎหมายแรงงาน เนื่องจากไม่ใช่พนักงานประจำอย่างเป็นทางการ บ่อยครั้ง เงินชดเชย หรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ เช่น ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ระบาด เป็นต้น

สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe เตรียมขยายความคุ้มครองทางกฎหมายแรงงานให้แก่คนทำงานที่มีสถานะฟรีแลนซ์ให้ดีขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างภายใต้สัญญาของบริษัท ซึ่งจะมีผลโดยตรงภายใต้การดูแลของบริษัทด้วย 

คู่มือดังกล่าว หากบริษัททำผิดเงื่อนไขจากที่ตกลงไว้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพียงฝ่ายเดียว หรือจ่ายค่าตอบแทนช้าหรือจ่ายค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ตกลงไว้ จะต้องถูกทำโทษภายใต้กฎหมายที่ต่อต้านการผูกขาด รวมถึงข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนเรื่องความคุ้มครองด้านประกันภัย ปัจจุบันนี้จำกัดแค่เพียงคนทำงานที่มีอาชีพที่แน่นอน เช่น คนขับรถแท็กซี่ คนที่เป็นนายจ้างตัวเอง ต่อไป จะมีการขยายความครอบคลุมไปยังเหล่าฟรีแลนซ์ ที่หากได้รับอุบัติเหตุจนบาดเจ็บ เสียหาย ป่วย ขณะทำงาน ก็จะได้รับความดูแลเช่นเดียวกับพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเช่นกัน 

ที่มา – Japan Today

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์