แนะนำให้รู้จัก TALIS Asset Management บลจ.น้องใหม่มือเก๋า

ย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปี 2558 มีข่าวการลาออกของ 2 หัวเรือใหญ่แห่ง บลจ.กรุงศรี คือ ฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) โดยทั้งสองท่านต้องการลาออกเพื่อไปจัดตั้ง บลจ.แห่งใหม่ ซึ่งก็คือ บลจ.ทาลิส ในปัจจุบัน

ในช่วงเริ่มต้น บลจ.ทาลิส ได้เปิดให้บริการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ต่อมาเพิ่งจะได้รับอนุญาตจากทาง กลต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมในเดือน กันยายน 2559 ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ บลจ.ทาลิส และแนะนำกองทุนรวมกองแรกที่บริหารจัดการโดยทีมงาน บลจ. ทาลิส กัน

talis-3

ทำความรู้จักกับ TALIS

TALIS เป็นคำในภาษาละติน ซึ่งมีความหมายว่า Excellence

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมืออาชีพที่สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Stakeholders) โดยมีพันธกิจหลัก ๆ 4 ข้อ คือ 1. มุ่งบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และเติบโตอย่างยั่งยืน 2. สร้างความพึงพอใจ และตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนระยะยาวของลูกค้า 3. สร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และ 4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น บลจ. ทาลิส

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บลจ.ทาลิส ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหลัก 3 ท่าน ถือหุ้นท่านละ 25% คือ

  1. คุณโชติกา สวนานนท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการบลจ.ไทยพาณิชย์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บลจ. ทหารไทย
  2. คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) บลจ.กรุงศรี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) บลจ.กรุงศรี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

สินค้าและบริการของบลจ.ทาลิส

กองทุนส่วนบุคคล

ในช่วงเริ่มต้นของการตั้ง บลจ.ทาลิสให้บริการรับบริหารเงินลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล โดยเริ่มต้นเงินลงทุนที่ 10 ล้านบาท โดยกองทุนส่วนบุคคลจะใช้วิธีการบริหารเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ โดยทำความเข้าใจกับเป้าหมาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และข้อจำกัดต่าง ๆ ของลูกค้า ก่อนที่จะกำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อเสนอให้ลูกค้าพิจารณา ทำให้สามารถเสนอทางออกในการจัดสรรเงินลงทุนของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี

หากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการลูกค้า โทร. 02 015 0222 ได้โดยตรง

money-gold-coins-finance

กองทุนรวม

ช่วงวันที่ 6-12 ตุลาคมที่ผ่านมา บลจ.ทาลิสได้ส่งกองทุนน้องใหม่กองแรกเข้าทำการ IPO ภายใต้ชื่อ กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล (TALIS FLEXIBLE FUND) : TLFLEX ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม มีนโยบายการลงทุนทั้งใน ตราสารหนี้ และตราสารทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ Active Management มุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ดัชนีชิวัด (benchmark) ของกองทุนรวม

  1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50
  2. ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
  3. ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
  4. ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

ความเสี่ยง

  1. ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากกำไรเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
  2. ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น
  3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง

money-1160268_1280

ค่าธรรมเนียม

talis-1

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

talis-2

สำหรับท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไป Download เอกสารต่าง ๆ ได้ที่ http://www.talisam.co.th/tlflex/

หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักลงทุนที่เป็นแฟนและชอบสไตล์การลงทุนของคุณ ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ที่เน้นการลงทุนระยะยาวในแนวหุ้นพื้นฐาน คงจะคลายความคิดถึงไปได้บ้าง และ อย่าลืมติดตามกองทุนรวมใหม่ที่จะออกภายใต้ บลจ.ทาลิส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุน LTF/RMF อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทุกครั้ง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

ณัฐ เลิศมงคล ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคล ภารกิจของ ณัฐ ใน BrandInside.asia คือ การนำทุกท่านเข้าสู่โลกของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยการให้ความรู้พร้อมกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด ให้ท่านได้เห็นถึงข้อดี โอกาส ความเสี่ยง เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม