IBM’s Data Fabric Solution ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ibm

ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรได้นำเอาข้อมูลมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Data Driven Organization) เพื่อให้การบริหารและการตัดสินใจต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในเกือบทุกองค์กรก็คือการที่ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่แยกกันอยู่คนละระบบ, ชนิดของข้อมูลที่มีหลากหลายประเภทและความซับซ้อนในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งจากการวิจัยพบว่ามีข้อมูลถึง 68%¹ ไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์หรือใช้งานให้เกิดประโยชน์ และ 82%² ขององค์กรส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลแยกออกจากกัน แบ่งเป็นระบบใครระบบมัน

หากมีความต้องการที่จะดึงข้อมูลจากระบบอื่นมาใช้งานก็จะเกิดปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ในระบบของธนาคารจะมีระบบต่างๆ อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น ระบบสินเชื่อ ระบบเงินฝาก ระบบบัตรเครดิต โดยในแต่ละระบบก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลแยกกัน ในฝั่ง Business User วันหนึ่งระบบบัตรเครดิตต้องการที่จะใช้ข้อมูลสินเชื่อและข้อมูลเงินฝากเพื่อมาวิเคราะห์ จะต้องมีการทำเรื่องเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจากระบบอื่น เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการและน่าเชื่อถือ ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการในส่วนนี้ค่อนข้างมาก ส่วนในฝั่ง IT การจะเก็บข้อมูลของแต่ระบบก็อาจจะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน Database ที่ใช้งานก็อาจจะต่างยี่ห้อกัน ทำให้การที่จะดึงข้อมูลจาก Database ต่างยี่ห้อหรือต่าง Platform กัน ก็จะมีความยุ่งยากและความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งปัญหานี้จะเรียกอีกอย่างว่าการเกิด Data Silo

ibm
Data is not analyzed in most organizations and enterprises are inhibited by data silos.

What’s a Data Fabric?

Data Fabric เป็นสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการข้อมูลที่มีการเก็บแบบกระจัดกระจายแยกกันคนละระบบให้มองเห็นข้อมูลเป็นผืนเดียวกันได้ สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้เสมือนว่าข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่เดียวกันโดยอาศัยการกำกับดูแลข้อมูลหรือการทำ Data Governance เป็นองค์ประกอบสำคัญ ช่วยให้ User สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลที่ต้องการจะดึงเอามาใช้งานนั้นอยู่ที่ไหนและช่วยอธิบายความหมายของข้อมูลได้โดยมี AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ มีการควบคุมและกำหนด Policy ต่างๆ เพื่อควบคุมสิทธิ์และการใช้งานข้อมูลในแต่ละระบบ เช่นมีการทำ Data Masking ในข้อมูลที่มีความ Sensitive เป็นต้น

ibm
A data fabric aims at “spanning” a virtual or logical net across disparate/ hybrid data sources.

IBM’s Data Fabric Solution

ปัจจุบัน IBM มี Solution Data & AI Platform ที่ชื่อว่า IBM Cloud Pak for Data เป็น Platform ที่รวมเครื่องมือที่หลากหลายทั้งการทำ Data Management, การทำ Data Governance และการทำ Data Analytics รวมอยู่บน Platform เดียวกัน ทำหน้าที่เชื่อมโยง Data Source จากระบบต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่บน Cloud และ On premise ช่วยให้อำนวยความสะดวกในการ Connect ข้อมูลหรือดึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้เพื่อนำมาใช้งานต่อ สามารถบริหารจัดการในเรื่องของ Data Privacy ได้อย่างครอบคลุมทั้งการควบคุมสิทธิ์และการกำหนด Policy ต่างๆ โดยใช้ความสามารถดังต่อไปนี้เพื่อตอบโจทย์การทำ Data Fabric Solution 

  1. Unified lifecycle ทำหน้าที่ช่วยดูแลในส่วนของ Infrastructure ต่างๆ เช่นการสร้าง Containers, การ deploy, การทดสอบระบบ, การ Monitor รวมถึงการบริหารจัดการ Resource ต่างๆ เป็นต้น
  2. Data Self-Service ช่วยให้ Business User สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา IT และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ภาษา SQL หรือภาษา Programing ในการเรียกดูข้อมูล
  3. Smart Integration ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างและบริหารจัดการกับ Data Source ต่างๆ สามารถทำ Data Ingestion เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมกันไว้ที่เดียว, สามารถทำ Data Virtualization เพื่อที่จะมองเห็นข้อมูลต้นทางจาก Source ต่างๆ จากที่เดียว และการทำ Streaming Data หรือการดึงข้อมูลแบบ Real-Time เพื่อดึงข้อมูลจากต้นทางไปใช้งานได้ทันที 
  4. Augmented Knowledge มีการทำ Data Catalog ผ่าน AI ให้อัตโนมัติ ช่วยผู้ใช้งานสามารถที่จะค้นหาข้อมูล Data Sources ต่างๆ และดูความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  5. Unified data governance and security มีความสามารถในการทำ Data Governance แบบครบวงจร การทำ Compliance ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล เช่น การทำ Data Polices เพื่อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานข้อมูล, การทำ Data Lineage เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวข้อมูลว่าแหล่งที่มาว่ามาจากที่ไหน ผ่านกระบวนการ Process อะไรบ้างและตอนนี้ข้อมูลปลายทางถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนรวมไปถึงการทำ Data Privacy ต่างๆ เช่นการกำหนดชุดข้อมูลว่าเป็นข้อมูลไหนเปิดเผยได้ ข้อมูลไหนเป็น Data Sensitive โดยสามารถทำ Data Masking เพื่อไม่ให้ทุกคนมองเห็นข้อมูลจริงทั้งหมด เป็นต้น
ibm
The capabilities of the IBM Cloud Pak for Data platform— all of which support AI development and the data fabric

ด้วยความสามารถของ IBM’s Data Fabric solution ช่วยให้ Business user หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่อยู่ในองค์กรมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคำนึงถึงแหล่งของ Data Source และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่นำมาใช้งานนั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ทำให้การใช้งานข้อมูลที่มีอยู่ในองค์ถูกนำมาใช้งานให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด

ibm
IBM’s Data Fabric is connecting knowledge based services to all types of data sources and tools to drive outcomes.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
โทร 02 311 6881 #7156,7158 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย คุณอนุวรรตน์   ชำนาญเวช
Presales Software Specialist
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา