ออมสินลงทุน 1,500 ล้าน จับมือ ศรีสวัสดิ์ ลุยธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มธุรกิจได้ช่วงปีหน้า

ธนาคารออมสินจับมือกับ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อดำเนินธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยลงทุนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อที่จะปรับโครงสร้างดอกเบี้ยลงมาเหลือแค่ 18% จากเดิมที่อยู่ราวๆ 24%

ธนาคารออมสินได้จับมือกับ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ด้วยการเข้าลงทุนเพื่อซื้อหุ้นสามัญ สัดส่วนไม่เกิน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด หรือ FM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นอยู่เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

โดยการร่วมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ลดต่ำลงสู่ระดับ 18% เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 24% สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนกลุ่มฐานรากสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน และ เงินสดทันใจ จะตกลงกันในเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมลงทุนในสัญญา ท่ีเก่ียวข้องต่อไป โดยการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่มของ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน และจัดวางมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมและ เพียงพอ

คาดว่าธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของทั้งธนาคารออมสินได้ร่วมทุนกับ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่จะเริ่มดำเนินการได้ต้นปี 2564

ขณะที่บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองว่า การร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นขั้นตอนแรกของธนาคารออมสินในการรุกธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่ธนาคารไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และทำให้ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น มีฐานต้นทุนการเงินที่ถูกผ่านธนาคารออมสิน

ขณะเดียวกันกิจการสามารถใช้ฐานลูกค้าธนาคารเพื่อ Cross Sale สินค้าสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ที่มีหลักประกัน ทำให้  บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น สามารถเพิ่มยอดสินเชื่อผ่านเครือข่ายธนาคารออมสินกว่า 1 พันแห่ง และ  บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ไม่จำเป็นต้องขยายสาขาเพิ่มจากนี้ไป ทำให้ต้นทุนการได้ลูกค้าถูกลง

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com