รัฐจัดตั้ง บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ทำบ้านเช่า 1 แสนหลัง ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท

วานนี้ ครม. มีมติจัดตั้งบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) “บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)” (บมจ. เคหะสุขประชา) ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

เคหะสุขประชา

เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดลงทุนอื่นๆ เพิ่มวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน 245 ล้านบาทตามสัดส่วนที่ กคช. ถือหุ้นร้อยละ 49 จากทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เห็นชอบให้นำแนวทาง PPP (Public Private Partnership) ตาม พ.ร.บ. การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน

บมจ. เคหะสุขประชา จะเป็นกลไกในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคที่อยู่อาศัย ดังนี้

1. พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย จัดทำโครงการบ้านเช่าจำนวน 100,000 หน่วย ภายใน 4 ปี (ปี 65-68) แบ่งเป็น ปี ปี 65-66 ปีละ 30,000 หน่วย และปี 67-68 ปีละ 20,000 หน่วย โดยรูปแบบที่อยู่อาศัย 4 รูปแบบ

ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายดังนี้

  • กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา  พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 17.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อ เดือน
  • กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน ประมาณการรายรับภายใน 4 ปี (ปี 65-68) 60,000 ล้านบาท

2. รับซื้อทรัพย์สินมาบริหารการขาย โดยรับซื้ออาคารคงเหลือ จาก กคช. เช่นโครงการบ้านเอื้ออาทร ประมาณ 18,000 หน่วย ภายใน 2 ปี (ปีละ 9,000 หน่วย) (ปี 64-66) นำมาบริหารการขาย 4 ปี (ปี 65จำนวน 7,200 หน่วย ปี 66 จำนวน 6,000 หน่วย ปี 67 จำนวน 1,800 หน่วย ปี 68 จำนวน 3,000 หน่วย) ประมาณการมูลค่าการขายรวม 10,890 ล้านบาท

3. พัฒนาและบริหารชุมชน โดยจะบริหารชุมชนของโครงการบ้านเช่าฯ และรับจ้างดูแลโครงการตามแผนแม่บทฯ รวมจำนวน 200,000 หน่วย โดยจะคิดค่าดำเนินการพัฒนาธุรกิจร้อยละ 5 ของรายได้ 40,000 บาทต่อครอบครัว ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

4. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจสุขประชา) ในพื้นที่โครงการบ้านเช่า ประมาณ 330 โครงการ อาทิ ตลาดนัดชุมชน ร้านสะดวกซื้อ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

5. บริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk cost จำนวน 94 แปลง (4,571 ไร่) มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท ประมาณการรายได้พึงรับ 125 ล้านบาท/ปี

เงินทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการร่วมทุน ประกอบด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เงินลงทุนจาก กคช. 245 ล้านบาท (49%) เงินลงทุนจากภาคเอกชน 255 ล้านบาท (51%) บมจ. เคหะสุขประชาเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิตตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (60-79)

ที่มา – รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา