ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน เมษาถึงกันยานี้ ไม่ต้องลงทะเบียน

ธนาคารออมสินยังไม่หยุดช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ ล่าสุดปรับมาตรการช่วยลูกค้าจากที่เคยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ดำเนินการได้ทันที ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs สถานะปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ หากไม่เข้าร่วม ก็สามารถชำระได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารออมสินในการให้ความช่วยเหลือ

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้ลูกหนี้เงินกู้สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ล่าสุด ธนาคารฯได้ขยายระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ไม่จำกัดยอดเงินต้นคงเหลือ ยกเว้นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs วงเงินกู้คงเหลือเิ่มจากไม่เกิน 20 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 100 ล้านบาท มีผลอัตโนมัติทันที 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563 ลูกค้าไม่ต้องยื่นแสดงความจำนงที่ธนาคารออมสินแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ พิจารณาให้ลูกค้าที่มียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่เมื่อเห็นว่าลูกค้าเดือดร้อนเหมือนกัน จึงพิจารณาให้เข้ารวมโครงการได้ทั้งหมด ถ้าลูกค้าไม่ต้องการพักชำระก็สามารถแจ้งกับธนาคารได้ หรือถ้าต้องการชำระเป็นบางเดือนที่ลูกค้าคิดว่าสามารถจ่ายได้ จ่ายเดือนเว้นเดือน หรือเดือนแรกถึง 2 เดือนแรกยังจ่ายไม่ไหวก็หยุดชำระ เดือน 3 มีรายได้พอตั้งตัวได้แล้ว อยากจะชำระก็มาติดต่อขอชำระได้

ธนาคารยืดหยุ่นการชำระเงินงวดให้ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ ผ่อนปรนให้ ถือเป็นสถานะลูกค้าปกติ ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ส่วนลูกหนี้ที่ถูกฟ้องอยู่ในสถานะหลังจากมีการพิพากษาแล้วจะได้รับการช่วยเหลือด้วย แต่จะพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย

สำหรรับดอกเบี้ยของเงินงวดระหว่างพักชำระหนี้ 6 เดือนในโครงการนี้ ให้ลูกค้าไปชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาหรือเลือกวิธีเฉลี่ยจ่ายหลังพ้นจากช่วงพักชำระไปแล้วก็ได้

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระเงินงวดในเงื่อนไขเดิมตามสัญญาปกติหรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนหน้าเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนข้างต้นนี้

หากไม่สามารถชำระได้ ให้เข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นได้อีก 2 ปีที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา