Google เปิดผลสำรวจพฤติกรรม “อะไรมีผลต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของคนไทย”

อินเทอร์เน็ตมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากน้อยแค่ไหน Google ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ครัวเรือน แบ่งเป็นในกรุงเทพ 45% และต่างจังหวัด 55% โดยพบว่า คนไทยให้ความสนใจหาข้อมูลตลอดเวลาก่อนตัดสินใจซื้อ

ดังนั้นแบรนด์ต่างๆ ควรให้ความสนใจในการทำเว็บไซต์ และมีการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเข้าถึงของผู้บริโภค โดยผลการวิจัยพบว่า

  • ผู้บริโภคไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้บริโภคไปร้านด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการซื้อ โดย 61% เห็นว่าการใช้สมาร์ทโฟนทำให้ศึกษาข้อมูลสินค้าได้ก่อนตัดสินใจซื้อ
  • ผู้บริโภคไทยเปิดรับฟังความคิดเห็น ขณะที่หาข้อมูลสินค้าที่สนใจ โดย 58% พบว่าเขาค้นพบแบรนด์ใหม่ๆ ในระหว่างการหาข้อมูล ถือเป็นข่าวดีนักการตลาดในการสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภค
  • สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค โดย 80% ค้นหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
  • Search Engine มีอิทธิพล โดย 85% ค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine
  • วิดีโอมีผลต่อการเลือกแบรนด์ด้วยเช่นกัน 95% ทำให้ผู้บริโภคมีผลในเชิงบวกมากขึ้น

โดยผลการวิจัยสรุปเป็นภาพได้ดังนี้

 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา