จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขายหุ้นนาดาว บางกอก ให้ย้ง ทรงยศทั้งหมด มูลค่า 6.9 ล้านบาท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด (GDH 559) บริษัทย่อยของบริษัทจีเอ็มเอ็ม ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่ GDH 559 ถืออยู่ในบริษัทร่วมคือ บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด (Nadao Bangkok) มีจำนวนอยู่ 6,000 หุ้น คิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียน ให้กับย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์ ในราคารวมทั้งสิ้น 6.9 ล้านบาท หรือ 6,948,780 บาท

ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์
ภาพจากเพจ ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์

เนื่องจากเป็นการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย ตามแผนบริหารการลงทุนและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทและเพื่อความคล่องตัวในการทำธุรกิจของผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย โดยคาดว่าการขายหุ้นดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3-4 ปี 2565 นี้

ทั้งนี้ ธุรกรรมนี้เป็นรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการ 0.73% ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนับรวม 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการจำหน่ายไปรวมสูงสุดเท่ากับ 2.74% ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ มีขนาดรายการน้อยกว่า 15% ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบทานบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565 นี่เป็นการรายงานการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทนั้นสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น

ที่มา – SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา