ประยุทธ์ยืนยัน “ไม่ได้ให้ประกันสังคมปล่อยกู้ แต่อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตน”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจง ไม่ได้ให้ประกันสังคมปล่อยกู้ แต่อยากให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่น 

พลเอกประยุทธ์ชี้แจงดังนี้ “เรื่องการประกันสังคมเนี่ยนะ ผมไม่ได้มีความมุ่งหมายเลยที่จะเอาเงินประกันสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เข้าใจไหม เป็นการส่งข้อมูลมาจากสมาชิกของกองทุนดังกล่าว ว่าเขาจะมีประโยชน์อะไรได้อีกบ้างหรือไม่” 

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนที่เขาต้องรอตอนเกษียณอะไรทำนองนี้ ใช่ไหม เหมือนเขาก็หารือกันน่ะแหละ ผมก็ไม่ได้ไปสั่งการว่าต้องไปเอามาใช้”

“เพียงแต่ให้ไปดูสิว่ากฎหมายทำได้ ไม่ได้ ไม่ได้ก็ชี้แจงเขาไปว่าไม่ได้ แค่นั้นเอง นะ แล้วอย่าไปเขียนบิดเบือนกันมากมาย ผมก็คงไม่เอาเงินกองนี้ไปใช้ เพราะตามกฎหมายมันเอาไปใช้ไม่ได้ แล้วเอาไปใช้อย่างอื่นได้ยังไง สมาชิกเขาต้องการ ทำไม่ได้ก็ชี้แจงเขาไป เท่านั้น ก็จบแล้ว”

ด้านคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ยืนยันว่า “วันที่มีการสั่งการนั้น มีวาระเพื่อทราบ และมีการรายงานเรื่องสถานะการเงินของกองทุนทดแทนประกันสังคม นายกฯ บอกในที่ประชุมว่าให้พิจารณาหาแนวทางศึกษาแนวทางที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนด้วยเจตนาดี ด้วยความหวังดี จากนั้นมีหนังสือออกไปจากเลขาฯ ครม. ทำให้คนเข้าใจผิดว่าท่านสั่งว่าให้เอาเงินประกันสังคมปล่อยกู้” 

“ท่านทราบดีว่าประกันสังคมปล่อยกู้โดยตรงไม่ได้ แต่สามารถทำโครงการลงทุนทางสังคมได้ คือการเอาเงินจำนวนหนึ่งของกองทุนไปฝากธนาคารเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยไม่สูงนัก มีเงื่อนไขว่าธนาคารนั้นจะเอาเงินคืนให้กลับผู้ประกันตน แต่ดอกเบี้ยไม่สูง เขาจะไม่ทำตลอดเวลา ทำเฉพาะช่วงที่จำเป็นและเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ธนาคารนั้นๆ และอยู่ภายใต้กำกับของแบงก์ชาติ”

วิษณุ เครืองาม และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภาพจาก ทำเนียบรัฐบาล

ในประเด็นนี้ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวว่า “ประเด็นนี้เป็นการปรารภของนายกฯ และแจ้งข้อสั่งการไปให้ทาง สปส. ตอบกลับมาว่าทำได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่เป็นการสั่ง และที่ใช้คำว่าข้อสั่งการคือ ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี คล้ายกับเรื่องที่ประธานที่ประชุมยกขึ้นมาแจ้งเพื่อทราบ หรือหารือ หากไปเกี่ยวกับหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นจะต้องแจ้งกลับว่าทำได้หรือไม่ได้ มีหลายเรื่องที่นายกฯ สั่งการเชนนี้ และกระทรวงแจ้งมาว่าไม่อยู่ในอำนาจ ก็จบ”

อย่างไรก็ตาม วานนี้ นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่เห็นด้วยทั้งกรณีปล่อยกู้ หรือให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ เพราะการปล่อยกู้ย่อมมีความเสี่ยงที่จะกระทบกับกองทุนประกันสังคมภาพรวมเกือบ 2 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะกองทุนบำนาญที่มีกว่า 2 แสนล้านบาท”

“หากสุดท้ายรัฐบาลยืนยันจะนำเงินประกันสังคมมาปล่อยกู้ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม จะเกิดม็อบเคลื่อนไหวคัดค้านเรื่องนี้แน่นอน เพราะเงินประกันสังคมเป็นเงินที่พวกเราผู้ประกันตนจ่ายสมทบทุกเดือน เราไม่ยอมให้เอามาทำโดยไม่รับฟังความคิดเห็นเรา”

เรื่องที่มีการสั่งการให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว459 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา (หลังการประชุมเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562)  นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 

(1) เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม..

(2) ให้กระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้ประกันตนได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่นๆ 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 

สำเนาข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล, ข่าวสด, PPTV

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา