เปิด 3 ปัจจัยจูงใจคนทำงาน Gen Z เงินต้องดี งานต้องโดน เติบโตในอนาคต

เปิดผลสำรวจพฤติกรรมคนทำงานกลุ่ม Gen Z มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อารเปลี่ยนงาน หรือจูงใจในการทำงาน พบว่าเรื่องเงินเดือนสำคัญอันดับหนึ่ง

Photo : Shutterstock

JobThai ผู้ให้บริการหางาน สมัครงาน ออนไลน์ เผยข้อมูลรายงานผลการสำรวจพฤติกรรม และความคิดของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน จากกลุ่มตัวอย่างคนทำงานประจำทั่วประเทศกว่า 1,800 คน พบว่ามีกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงาน คิดเป็น 59.26% และคนที่ยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนงาน (Passive Job Seekers) คิดเป็น 40.74%

โดยในกลุ่มนี้พบว่า Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีแผนจะเปลี่ยนงานภายในระยะเวลาอันใกล้มากที่สุดคือ 1-3 เดือน คิดเป็น 31.82% ในขณะที่คนทำงาน Gen X และ Gen Y มีทิศทางเหมือนกันคือมีแผนจะเปลี่ยนงานแต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจน

ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงาน พบว่ากลุ่มคนทำงาน Gen Z มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ มากที่สุด เนื่องจากมีแผนจะเปลี่ยนงานในช่วงเวลาอันใกล้นี้ โดยมีแผนจะเปลี่ยนงานภายใน 1-3 เดือน คิดเป็น 31.82% ตามมาด้วย มีแผนจะเปลี่ยนงานแต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจน คิดเป็น 30.30% และ มีแผนจะเปลี่ยนงานภายใน 4-6 เดือน คิดเป็น 13.64%

ในขณะที่กลุ่มคนทำงาน Gen X และ Gen Y มีทิศทางเหมือนกันคือ 1. มีแผนจะเปลี่ยนงานแต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจน ตามมาด้วย 2. มีแผนจะเปลี่ยนภายในระยะเวลา 1-3 เดือน และ 3. มีแผนจะเปลี่ยนภายใน 1 ปี ตามลำดับ

5 ปัจจัยแรกที่ทำให้คนทำงาน Gen Z อยากเปลี่ยนงาน ได้แก่

• ไม่พึงพอใจเรื่องเงินเดือน 66.67%
• ไม่พึงพอใจเรื่องสวัสดิการ 56.06%
• ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน 53.03%
• ไม่พึงพอใจเรื่องโบนัส 39.39%
• ไม่พึงพอใจเรื่องวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร 24.24%

5 ปัจจัยแรกที่คนทำงาน Gen Z คาดหวังหลังจากเปลี่ยนงาน ได้แก่

• ต้องการเงินเดือนสูงขึ้น 75.76%
• ลักษณะงานตรงกับทักษะเเละความสนใจ 65.15%
• ตำแหน่งงานก้าวหน้าขึ้น 62.12%
• สวัสดิการที่ดี 59.09%
• องค์กรมีความมั่นคง และมีโอกาสในการเรียนรู้งานมากขึ้น 46.97%

ข้อมูลจากการสำรวจข้างต้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรม รวมไปถึงความคิดของคนทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนทำงานในกลุ่ม Gen Z ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกการทำงานมากขึ้น ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดูแลพนักงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา