ประยุทธ์แถลงควบคุมไวรัสโคโรนาได้ 100% พร้อมตั้ง คกก. รับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ 60 ราย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ บูรณาการทำงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภาพจากทำเนียบรัฐบาล

โดยอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวไว้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 23/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

เพื่อให้ไทยมีการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

อนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภาพจากทำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภััย และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ บูรณาการระหว่างหน่วยงาน จัดระบบการประสานงาน สนับสนุนการเตรียมความพร้อม รวมทั้งกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ได้มีการแถลงการณ์จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมา กรณีไวรัสโคโรนาและฝุ่น PM 2.5 ดังนี้

กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ณ เวลานี้ มีการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นระดับ 3 ได้กำหนดมาตรการได้อย่างเหมาะสม คัดกรองช่องทางเข้าออกประเทศทั้งทางบก ชายแดน ทางเรือ ท่าเรือต่างๆ

มีความพร้อมในการรักษา ส่งต่อ และจัดตั้งพื้นที่ควบคุมเมื่อมีความจำเป็น รัฐบาลได้บูรณาการร่วมกันทำงานกันหลายภาคส่วน เพื่อรับมือป้องกันและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ชี้แจงตามข้อเท็จจริง ไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ ยึดหลักการชีวิตและสุขภาพของประชาชนสำคัญที่สุด ขอให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาตรฐานสากล การคัดกรองได้ผลดี

สถานการณ์โดยรวมขณะนี้ ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้  100% แต่เราก็ต้องไม่ประมาท ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและดูแลตัวเองด้วย ให้ความร่วมมือกับทางการ โรคนี้ป้องกันได้ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ เน้นดูแลสุขภาพอนามัยเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย

สำหรับการเตรียมอพยพชาวไทยในพื้นที่เสี่ยงและเมืองต่างๆ จากประเทศจีนนั้น ขณะนี้กระทรวงกลาโหมมีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันทีในโอกาสแรกที่ได้รับการอนุญาตจากประเทศจีน ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดของกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐบาลวางแนวทางการรับมือในการกำหนดช่องทางสื่อสารหลักเพื่อให้เกิดเอกภาพและน่าเชื่อที่สุดจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถสอบถามได้โดยตรง สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442 ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการเผยแพร่ที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มาตรการในระยะยาว สามารถติดตามข่าวสารจากศูนย์ปฏิการด้านการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ จะมีการรายงานทุกวัน

กรณีฝุ่น PM 2.5 รัฐบาลมีความห่วงใย ไม่นิ่งนอนใจ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันอย่างต่อเนื่อง และประกาศให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออกเป็นวาระแห่งชาติ ออกมาตรการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงเพิ่มในวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาไวรัสโคโรนา ให้อนทุิน ชาญวีรกูลเป็นประธาน ในฐานะที่ประเทศเป็นมิตรกัน มั่นใจว่าจีนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เพราะผ่านสถานการณ์นี้มามากพอสมควร ไทยก็มีประสบการณ์ควบคุมโรคระบาดติดอันดับต้นๆ เป็นอันดับ 6 ของโลก ผ่านมาทั้งซารส์และไข้หวัดนก ก็ขอให้มั่นใจในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลด้วย

ที่มา – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ทำเนียบรัฐบาล  

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์