GC เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ด้วยการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กร

United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact ก่อตั้งขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) มีเป้าหมายในการกระตุ้นและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนให้องค์กรทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) โดย UN Global Compact สนับสนุนให้ธุรกิจกำหนดยุทธศาตร์และการดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการ ที่ครอบคลุม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต รวมไปถึงการดำเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ GC อย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายผลไปยังโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลกนั้น GC จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และเป็นองค์กรไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) จาก 37 องค์กรทั่วโลก

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา GC ได้เข้าไปช่วยบรรเทาสถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่คนไทยอย่างเร่งด่วนด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นับเป็นความภาคภูมิใจของ GC ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา โดย GC แบ่งปันความสำเร็จนี้ในเวทีระดับโลก รวมทั้งเผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ด้วยการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรเป็นองค์กร Zero COVID-19 Case นอกจากนี้ ยังเป็นที่พึ่งพิงที่ช่วยให้ประชาชนในประเทศไทยมีสาธารณสุขที่ดี เพื่อรับมือไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ดูคลิปได้ที่ >>> UNGC Lead: https://www.pttgcgroup.com/th/media/video/covid-19-information-hub/1493

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา