GC พัฒนานวัตกรรมดูแลชีวิตคนไทย สร้างความยั่งยืน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทั่วโลกได้ให้ความตระหนัก “GC หรือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)” องค์กรธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (CircularEconomy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภายใต้แนวคิด GC Circular Living

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  กล่าวในงาน “GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together”งานประชุมและแสดงนวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ว่า  แนวคิด GC Circular Living เป็นกุญแจดอกสำคัญที่เข้ามาช่วยให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบรูณาการหลักการปฎิบัติเข้าสู่ทุกกระบวนการในการดำเนินการธุรกิจให้เป็นรูปธรรมผลงานผลิตภัณฑ์ขึ้นอย่างแท้จริง

การจัดงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ที่ทางGCได้ร่วมกับพันธมิตรนั้น เป็นการแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา   และภาคประชาสังคม การสร้างสรรค์นำแนวคิด  Circular in Action สู่การปฏิบัติจริง ตอบโจทย์การดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าดร.คงกระพันกล่าว

ทุกนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  เป็นการดำเนินการภายใต้มี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1. Smart Operating หรือการนำเทคโนโลยีแบบใหม่มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยGCมีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(GHG)จากกระบวนการผลิตลง 20% ภายในปี 2030 และลดความเข้มข้นของการปล่อย GHG ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 52% ภายในปี 2050

2.ResponsibleCaring การคิดค้นพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ก่อสร้าง ยานยนต์ ที่เลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาลงเพื่อลดพลังงานและประหยัดต้นทัน

3.Loop Connecting การสร้างและขยายความร่วมมือร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขยายผลสำเร็จ และเชื่อมต่อธุรกิจให้ครบวงจร

ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกคนต้องตระหนัก แต่การจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้จบได้ทันทีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพราะการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจะต้องทำให้เกิดผลในทางปฎิบัติ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่นำมาแสดงเกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย และความสำเร็จของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ดร.คงกระพันกล่าว

ดร.คงกระพัน กล่าวต่อไปว่า GCผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งด้านสุขภาพ การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย และเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสังคมร่วมด้วย ฉะนั้น กลยุทธ์ในการทำงานของGC มุ่งเรื่องความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืน โดยขับเคลื่อนใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งตอนนี้ที่กำลังทำ คือ ความพยายามสร้างให้ครบวงจนตั้งแต่การแยก การเก็บ โลจิสติก และการนำกลับมาใช้ใหม่ของพลาสติก ที่สำคัญต้องทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

การดูแลสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ รวมถึงการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ผ่านการสร้างความตระหนักอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง สร้างดุลยภาพการพัฒนาระหว่างด้านเทคโนโลยีกับด้านชีวภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

GC มุ่งมั่นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้สำหรับทุกภาคส่วน และกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงนำแนวทางGC Circular Living มาปรับใช้ตั้งแต่ในชีวิตประจำวัน จนถึงการดำเนินธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน อาทิ การบริหารจัดการขยะอัจฉริยะนวัตกรรมการรีไซเคิลและอัพไซเคิล การผสานทักษะของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ เรียนรู้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับ  COVID-19 รวมถึงการเปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจในรูปแบบSMEs/Startups ทั้งหมด

นอกจากนั้นได้ร่วมกับ Miniwiz จากไต้หวัน ผู้นำระดับโลกด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม จัด กิจกรรม “Trashpresso | Funtastic Upcycling Plastics พร้อมสนุกกับเครื่องแทรชเพรสโซอัพ ไซคลิงขยะพลาสติกเปิดประสบการณ์อัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้วด้วยนวัตกรรมสุดล้ำแบบแทรชเพรสโซโดยการนา พลาสติกใช้แล้วทั้งประเภทPE,HDPE,PPและPSเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิงของเครื่องแทรชเพรสโซเมื่อเสร็จแล้วจะ ได้เป็นแผ่นพลาสติกอัพไซเคิลที่มีเอกลักษณ์และสามารถนำไปใช้ในงานออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกได้ อาทิ  กระถางปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก กล่องใส่ของเอนกประสงค์ เป็นต้น ซึ่ง GC ได้รับการสนับสนุนฝาขวด HDPE จำนวน 100,000 ฝา จากพันธมิตร คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เครือข่าย U ปรับ โลกเปลี่ยน มาใช้ใน กิจกรรมเปิดประสบการณ์นี้  เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม GC  Circular Living  ถือเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตอบทุกโจทย์และสามารถสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยจุดประกายความคิดในการดำเนินธุรกิจแบบหมุนเวียน GC เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะเป็นแรงกระเพื่อมให้การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขยายผลออกไปส่กูารปฏิบัติ  สร้างสรรค์นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา