คนกรุงเตรียมจ่ายค่าเก็บขยะเดือนละ 80 บาท จากเดิม 20 บาท เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

ถังขยะ
ถังขยะ Photo: Shutterstock

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง “ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ใช้อัตราค่าจัดเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

  • ประเด็นสำคัญคือ ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะและกำจัดขยะ (ในกรณีที่วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร) เพิ่มขึ้น 4 เท่าจากเดิมที่เก็บอยู่เดือนละ 20 บาท ปรับใหม่เป็น 80 บาทต่อเดือน โดยแบ่งเป็นค่าเก็บขนขยะ 40 บาท และค่ากำจัดขยะอีก 40 บาทต่อเดือน

ด้านล่างนี้คือบางส่วนของราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและกำจัดขยะอัตราใหม่

1. กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บขน 40 บาท/เดือน (เดิม 20 บาท/เดือน) เพิ่ม ค่ากำจัด 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน

2. กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) และค่ากำจัดหน่วยละ 70 บาท เท่ากับเริ่มที่ 135 บาท/เดือน

3. กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขน 2,450บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) และค่ากำจัด 2,650บาท/เดือน เท่ากับเริ่มที่ 5,100 บาท/เดือน

4. กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) และค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท เท่ากับเริ่มที่ 6,750 บาท/เดือน

หากต้องการอ่านรายละเอียดของราชกิจจานุเบกษาเต็มๆ อ่านได้ที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา