Family Wealth Advisory จาก KKP วางแผนวันนี้เพื่อธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน

ธุรกิจครอบครัวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกประเทศรวมถึงไทยด้วย เรียกว่าตั้งแต่ระดับ SMEs ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ หลากหลายบริษัทล้วนเป็นธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะในเอเชีย ธุรกิจครอบครัวมีมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ Family Wealth Planning มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

KKP

อย่ามองข้าม ธรรมนูญครอบครัว

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยจำนวนไม่น้อย ยังขาดการเตรียมความพร้อมและวางแผนเรื่อง Family Wealth Planning ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดกติกาภายในเพื่อสร้างธรรมนูญครอบครัว เตรียมส่งต่อธุรกิจและสินทรัพย์สู่ทายาท เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน

กุลนันท์ ซานไทโว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บอกว่า สิ่งที่ธุรกิจครอบครัวอาจจะมองข้ามไปคือ นอกจากธุรกิจยังมีสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์, การจัดการภาษี, การดำเนินการทางกฎหมาย ไปจนถึง การสืบทอดชื่อเสียงของครอบครัว และการทำประโยชน์ให้สังคม

สิ่งต่างๆ ควรจัดทำตั้งแต่ยังไม่เกิดความขัดแย้ง และผู้มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดยังอยู่ โดยเฉพาะธรรมนูญครอบครัว เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนและสืบทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไป

kkp
กุลนันท์ ซานไทโว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ความแตกต่างระหว่างรุ่น กับการกำหนด Succession Plan

สิ่งที่ธุรกิจครอบครัวต้องมองหาเมื่อถึงเวลาคือ Succession หรือ ผู้สืบทอดที่เหมาะสมจะมาทำธุรกิจครอบครัว รักษาสินทรัพย์และสร้างการเติบโต ยิ่งในเวลานี้สำหรับประเทศไทยเป็นช่วงที่ คน Generation B หรือ Baby Boomer กำลังส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้กับทายาทรุ่นต่อไป

ต่การส่งการต่อธุรกิจครอบก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  มีอุปสรรคไม่น้อย ถ้าไม่เตรียมพร้อมรับมือไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม เช่น ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว การหาบุคคลที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ ทายาทปฏิเสธที่จะรับส่งต่อ การเลือกที่จะดำเนินธุรกิจต่อหรือไม่ หรือแม้แต่โอกาสที่จะรักษาความมั่งคั่ง

แน่นอนว่า ธุรกิจครอบครัว ก็ไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ต้องการองค์ความรู้ที่หลากหลาย เช่น การบริหาร การเงินบัญชี กฎหมาย ทำให้บริการ Family Wealth Advisory เข้ามามีบทบาท ไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนส่งต่อธุรกิจแต่ต้องวางการบริหารจัดการแบบ Multi-Generation บริหารคนรุ่นต่างๆ ในธุรกิจครอบครัวให้เกิดความราบรื่น 

ส่วนที่สำคัญของการส่งต่อธุรกิจครอบครัว คือ สมาชิกทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์เดียว มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน โดยเริ่มต้นจากผู้นำของครอบครัว และถ่ายทอดไปสู่สมาชิกทุกคน ซึ่งทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์นี้ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่เปลี่ยนแปลง

kkp

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดของธุรกิจครอบครัวที่เห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือ แนวโน้มการ Disruption ในหลากหลายอุตสาหกรรม การเข้ามาของเทคโนโลยี การเข้ามาของบรรษัทข้ามชาติ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ธุรกิจครอบครัวต้องเตรียมรับมือ

ดังนั้น ธุรกิจครอบครัว ที่เตรียมส่งผ่านไปสู่รุ่นต่อไป หรือการเปิดโอกาสให้รุ่นถัดๆ ไปเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจ จะมีความได้เปรียบทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทายาท และยังเป็นการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัยขึ้นด้วย

ขณะเดียวกันผู้นำธุรกิจครอบครัว ก็มีโอกาสสั่งสอน แนะนำ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ส่งต่อความมั่งคั่งและอำนาจการบริหารธุรกิจไปสู่รุ่นถัดไปด้วยเช่นกัน

เพื่อให้คนทุกรุ่นทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้ขยายบริการไปสู่ Beyond Financial Asset ดูแลสินทรัพย์ ให้คำปรึกษาด้านการจัดโครงสร้างบริษัทและการจัดทำธรรมนูญครอบครัว ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และมีส่วนของข้อตกลงร่วมกัน แม้ไม่มีกฎหมายมาควบคุม และที่สำคัญคือ ต้องได้รับการยอมรับ ปฏิบัติได้จริงจากสมาชิกทุกคน

จากประสบการณ์ในการทำธรรมนูญครอบครัว จะมี Generation Gap จากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่การเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและหาข้อตกลงร่วมกันจะนำไปสู่ทางออกที่เหมาะสม และในอนาคต 6 เดือน-1 ปี อาจมีการทบทวนธรรมนูญครอบครัวใหม่ได้ นี่คือสิ่งที่เกียรตินาคินภัทร จะเข้ามาให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนให้เกิดขึ้นจริง

Family Wealth Advisory บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวในไทยหลายแห่งที่ยังไม่เคยทำ Family Wealth Planning และปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งอนาคตมีโอกาสเกิดความขัดแย้งและอาจนำไปสู่การล่มสลายได้ 

จุดนี้ทำให้เกียรตินาคินภัทร ออกแบบบริการไว้ครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การดูแลเกี่ยวกับภาษี คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะการที่ธุรกิจครอบครัวจะยั่งยืนได้ ต้องเห็นความสำคัญของการส่งมอบความมั่งคั่ง ไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจเท่านั้น

kkp

สำหรับบริการของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบด้วย

  • ให้คำแนะนำเบื้องต้นถึงโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัวเพื่อสร้างความยั่งยืนและส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น
  • ให้คำแนะนำเบื้องต้นถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจครอบครัว
  • แนะนำทนายความที่เหมาะสมกับความต้องการของครอบครัวในการดำเนินการปรับโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัว และการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
  • ให้ความรู้ และแนะนำขั้นตอนการจัดทำธรรมนูญครอบครัว ให้แก่สมาชิกในครอบครัว
  • จัดทำธรรมนูญครอบครัว และแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว

นอกจากนี้ยังมีโครงการ KKP NeXtGen เป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมให้กับ ทายาทรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดธุรกิจ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปีที่ 8 แล้ว

kkp

โครงการนี้นอกจากเป็นการเพิ่มพูนทักษะในทำธุรกิจแล้ว   ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสานต่อธุรกิจครอบครัวให้กับทายาท     ผ่านการบอกเล่าของทายาทธุรกิจตัวจริงที่มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการสานต่อธุรกิจครอบครัวจนประสบความสำเร็จ และเติบโตขึ้น  ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงการทำ Family Wealth Planning ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสอดแทรกเนื้อหา Wealth Management สอนทักษะต่างๆ เช่น Strength Finder, Human Resource Management, Branding, Advertising เป็นต้น

ปรึกษา Family Wealth Advisory
https://bank.kkpfg.com/th/design-your-opportunities-family-wealth-advisory

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา