อวสาน เจอ-จ่าย-จบ! อาคเนย์ เลิกธุรกิจประกันวินาศภัย ย้ำกระทบพนักงาน 1,396 คน และลูกค้าน้อยสุด

บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์ แจ้งว่า บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กระทบกับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม

อาคเนย์

ปิดฉาก อาคเนย์ ประกันภัย

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 จึงได้มติเกี่ยวกับการเลิก ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ อาคเนย์ประกันภัย ดังนี้

  1. เห็นชอบ กับแผนการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัยซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัยโดยสมัครใจ และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่ง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่การแก้ไขเพิ่มเติม)
  2. ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอที่ให้ อาคเนย์ ประกันภัย โอนกิจการของ อาคเนย์ประกันภัย ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพิจารณาให้กองทุน ประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ อาคเนย์ ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยมีอยู่แล้ว ก็ควรให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ย ประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ อาคเนย์ ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ (ซึ่งรวมถึง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์ และแนวทางของกองทุนประกันวินาศภัยด้วย โดย อาคเนย์ ประกันภัย เป็นผู้ให้การสนับสนุน การดำเนินการด้านต่าง ๆ แก่กองทุนประกันวินาศภัยดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัย และเพื่อเป็น การดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย ดังนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้รับ มอบฉันทะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ อาคเนย์ประกันภัยเพื่อลงมติเห็นชอบให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็น ผู้เข้ามาดา เนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ อาคเนย์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยมีอยู่

ทั้งนี้การลงมติเลิกธุรกิจประกันวินาศภัยของ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย มาจากเหตุผลเช่น หากดำเนินธุรกิจต่อไปจนถูกเพิกถอนใบอนุญาต บริษัทจะประสบปัญหาด้านการเงิน โดยสถานะของหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และผู้ถือกรมธรรม์ Non Covid19 ของอาคเนย์ประกันภัย 8,629,036 ราย อาจไม่ได้รับการคุ้มครองต่อ รวมถึงผู้ถือกรมธรรม์ Covid-19 ของอาคเนย์ประกันภัย 1,851,921 ราย เช่นกัน

นอกจากนี้คู่ค้า (อาทิ อู่ซ่อมรถ/โรงพยาบาล/ตัวแทน) ของอาคเนย์ประกันภัย 9,000 ราย อาจมีความเสี่ยงไม่ได้รับค่าบริการ หากบริษัทถูกสั่งปิดกิจการ รวมถึงพนักงานอาคเนย์ ประกันภัย 1,396 คน อาจถูกเลิกจ้างกระทันหัน และได้รับการชดเชยที่ล่าช้า

อ้างอิง // SET

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา