หรือนี่คือสัญญาณ? กลุ่มคนรายได้ต่ำกว่า 1.5 หมื่น ใช้จ่ายช่วงปีใหม่ลดลง 6.7%

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ “ศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่ กลุ่มตัวอย่างประชาชนรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศจำนวน 2,186 ตัวอย่าง” 

“พบว่า ภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงปีใหม่ คาดว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยประมาณ 49,900 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.7%” ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 3,550 บาท ลดลงจากปีก่อนเช่นกัน”

สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้จ่ายช่วงปีใหม่ เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่า ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 นำเงินจากรายได้มาใช้ในช่วงปีใหม่เพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 • 85.5% รายได้
 • 10.3% เงินออม
 • 3.4% เงินช่วยเหลือของรัฐ
 • 0.8% เงินกู้ในระบบและนอกระบบ

กิจกรรมและการจับจ่ายใช้สอยเฉลี่ยต่อคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่าให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว เช่นให้เงินคนในครอบครัว กลับภูมิลำหรือเยี่ยมญาติ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 • 55.4% ให้เงินในครอบครัว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,985 บาท
 • 49.7% สังสรรค์ เลี้ยงฉลอง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,150 บาท
 • 44.7% ทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 400 บาท

 

Thai Farmers ชาวนาไทย
ภาพจาก Shutterstock

ของขวัญที่นิยมซื้อช่วงปีใหม่ 3 อันดับแรก

 • 66.1% อาหาร ผัก ผลไม้ ขนม 
 • 51.8% เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
 • 29.2% เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ

สถานที่ซื้อของขวัญที่นิยม ดังนี้

 • 31.2% ห้างสรรสินค้า
 • 31.1% ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
 • 26.8% ตลาดหรือร้านค้าทั่วไป

บุคคลที่ต้องให้ของขวัญ ดังนี้

 • 84.8% บุคคลในครอบครัว
 • 37.3% ผู้ใหญ่ที่เคารพ
 • 33.4% ตนเอง

เป้าหมายที่จะทำในปีใหม่ พบว่าในภาพรวมให้ความสำคัญด้านการเงินมาก ทั้งเรื่องการออม ลดรายจ่าย หารายได้เพิ่ม และใช้หนี้ 

 • 65.5% ออมเงิน
 • 49.1% ลดรายจ่าย
 •  27.0% ดูแลสุขภาพ 

สิ่งที่ประชาชนฐานรากต้องการจากรัฐบาลเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ก็เป็นความคาดหวังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

 • 55.1% ลดค่าครองชีพ
 • 54.2% ลดราคาค่าเชื้อเพลิง
 • 24.7% แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 

นอกจากนี้ เรื่องการใช้สิทธิชิมช้อปใช้นั้น ประชาชนฐานรากรับรู้ว่ามีมาตรการนี้อยู่ที่ 93.5% และได้รับสิทธิอยู่ที่ 37.9% และนิยมใช้สิทธิการให้เงินสดเฟส 1 และ 2 

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล 

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา