ดีแทค กับการพัฒนาหลักสูตร “การเคารพในความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์”

ปัจจุบันการเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศเริ่มมีมากขึ้น แต่น่าจะดีกว่าถ้าการให้ข้อมูลเรื่องนี้ทำได้ตั้งแต่วัยเด็ก ดีแทค จึงร่วมมือกับหลายองค์กรเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนต่างๆ ให้เข้าใจเรื่องความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

dtac
อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน ดีแทค

เข้าใจเพื่อลดการกลั่นแกล้ง

ก่อนหน้านี้ดีแทคได้ร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำงานวิจัยเรื่อง “การแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี พ.ศ.2561” และมีผลลัพธ์ออกมาว่า 91% ของ 1,606 กลุ่มตัวอย่างนั้นเคยถูกกลั่นแกล้งจนถึงขั้นเสียใจ หรือเสียความรู้สึก

ที่สำคัญยังพบว่ากลุ่ม LGBT ตกเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งทั้งในแบบออฟไลน์ และออฟไลน์ โดยเฉพาะการกลั่นแกล้งทางวาจา, เพศ, ไซเบอร์ ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียนชาย และหญิง แต่พวกเขากลับไม่รู้สึกเชื่อถือในครูเพื่อมาช่วยแก้ปัญหานี้ แม้กลุ่มตัวอย่าง 33.8% บอกว่า ครูคือคนที่นักเรียนอยากได้ความช่วยเหลือมากที่สุด

dtac

จุดนี้เอง อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน ดีแทค จึงร่วมมือกับองค์การแพลนเพื่อพัฒนาหลักสูตร “การเคารพในความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์” เพื่อส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยในกลุ่มเด็ก และกลุ่มคุณครู

กระจายหลักสูตรไปทั่วประเทศ

“ดีแทค และองค์กรแพลนได้ร่วมกันจัดอบรมครูในโรงเรียน 15 แห่งในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับประเทศไทยมากขึ้น จากนั้นจะนำเนื้อหาที่พัฒนาแล้วไปเป็นหลักสูตรออนไลน์บนแพลตฟอร์ม “ห้องเรียนครูล้ำ” ที่พร้อมให้บริการเดือนม.ค. 2564 เพื่อให้ครูทั่วประเทศได้ใช้เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องนี้”

dtac

อย่างไรก็ตามการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้เข้าถึงได้บนโลกออนไลน์ ดีแทคได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และมูลนิธิกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ครูที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถนำสื่อการสอนไปให้ความรู้กับนักเรียนได้ทันที

ทั้งนี้หลักสูตรการเคารพความหลากหลายทางเพศมุ่งทำความใจกับผู้เข้าเรียนว่า มนุษย์เพศกำเนิดหญิงชาย ล้วนแล้วแต่มี อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมเพศ และการแสดงออกทางเพศภาวะ ที่แตกต่างกัน อัตลักษณ์ทางเพศ คือสิ่งที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงลื่นไหลได้ จะช่วยให้ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

dtac

หลักการ SOGIES ที่เข้าใจง่าย

SOGIES คือกรอบทางความคิด และหลักการที่ช่วยสื่อสารให้ความหลากหลายง่ายขึ้น ประกอบด้วย

  • Sexual Orientation: SO หรือ รสนิยมทางเพศ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกเชิงชู้สาว และความดึงดูดทางเพศ ทั้งในเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน เป็นสัญชาตญาณที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ เป็นปกติของความเป็นมนุษย์
  • Gender Identity: GI หรือ อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง ความสำนึกรู้และการแสดงออกทางเพศภาวะเกี่ยวกับความเป็นเพศภาวะของตัวเองซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด
  • Gender Expression: GE หรือ การแสดงออกทางเพศภาวะ ซึ่งอาจมาจากการสั่งสอนของครอบครัว เช่น ผู้ชายต้องแต่งกายสีเข้ม มีความเข้มแข็ง ส่วนผู้หญิงควรไว้ผมยาว แต่งหน้า ท่วงท่าการเดิน ความอ่อนโยน
  • Sex Characteristic: SC หรือ เพศสรีระ หมายถึง ลักษณะทางเพศของบุคคลที่ติดตัวมาแต่กําเนิดซึ่งถูกกําหนดให้เป็น 2 เพศ นั่นคือ เพศหญิง และเพศชาย

กรองแก้ว ปัญจมหาพร ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า เหตุการณ์กลั่นแกล้งไม่ว่าพื้นที่ออนไลน์หรือออฟไลน์เกิดจากการที่เด็กหรือคนในสังคมไม่เข้าใจถึง “ความแตกต่าง” คนที่มีความแตกต่างมักจะตกเป็น “เหยื่อ” ของการกลั่นแกล้งรังแก

dtac
กรองแก้ว ปัญจมหาพร ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ทั้งที่ในความเป็นจริง “ความแตกต่างหลากหลาย” ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมดา และธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต มนุษย์เรามีความหลากหลายทั้ง ชาติพันธุ์ สีผิว ภาษา ศาสนา รสนิยมเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ดังนั้นการใช้หลักการดังกล่าวเข้ามาช่วยจะทำให้การสื่อสารของครูเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำได้ดีกว่าเดิม

สรุป

ความหลากหลายทางเพศยังเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก และต้องอาศัยหลายหน่วยงานมาช่วยกันสื่อสาร ซึ่งดีแทคเองมีความพยายามเรื่องนี้ผ่านโครงการ dtac Safe Internet เพื่อป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดบนโลกออนไลน์ และต้องติดตามว่าเมื่อกระจายไปทั่วประเทศแล้ว ปัญหาความหลากหลายทางเพศจะคลี่คลายไปมากเท่าใด

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์