เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องรู้ !  จับเทรนด์เกษตรอินทรีย์ สู่ผู้ผลิตอาหารปลอดภัย โอกาสภาคการเกษตรไทยมหาศาล 

ความต้องการของโลกที่เน้นความยั่งยืนทางอาหาร เป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารครั้งใหญ่ ดีแทคเดินหน้าให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปสู่เกษตรกรยุค 4.0 และปลุกปั้นการทำเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

อเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค

อเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เล่าว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารที่กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ

  • ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก 9,000 ล้านคน ในปี 2593  
  • วิถีชีวิตจากชนบทสู่เมือง (Urbanization) ประชากรเมืองจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 66% ของประชากรทั้งประเทศ  ภายในปี 30 ปีข้างหน้า 

สิ่งที่จะเกิดตามมา คือ ความตระหนักในความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งสามารถติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตได้ (Traceability)

จากแนวโน้มความต้องการของโลกที่เน้นความยั่งยืนทางอาหารมากขึ้น นั่นคือ โอกาสประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ของโลก 

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา สร้างห่วงโซ่ทางการเกษตรมีประสิทธิภาพผ่านการทำเกษตรอย่างแม่นยำ (precision farming) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (data) 

“โจทย์ของภาคการเกษตรตอนนี้ การทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยมากขึ้น ลดการพึ่งพาสารเคมี สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค” 

สำหรับดีแทคมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) หรือ CSV ระหว่างภาคธุรกิจ สังคมและประชาชน 

และเพื่อเสริมศักยภาพภาคการเกษตรไทย ตอกย้ำบทบาทของดีแทคที่มากกว่าการเป็น Mobile connectivity กว่าทศวรรษที่ดีแทค เป็นผู้ขับเคลื่อนการเวทีการประกวดเกษตรสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ของไทย โดยจับมือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

สำหรับเวทีประกวดเกษตรกรสำนักรักบ้านเกิด 2562 จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด ”เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจผู้บริโภค” ส่งเสริมภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อทุกชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยเริ่มจากการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่น 

การแข่งขันปีนี้ ดีแทคส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ กระบวนการปลูก การแปรรูปเพิ่มมูลค่า การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการตลาด 

ทำไมต้อง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 

การพัฒนาเกษรอินทรีย์ต้องยึดหลักสำคัญทั้ง 4 ประการ คือ สุขภาพ(health) นิเวศวิทยา(ecology) ความเป็นธรรม(fairness) และการดูแลเอาใจใส่ (care) นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly) ตั้งแต่กระบวนผลิต การขนส่ง การบริโภค ไปจนถึงการจัดการและกำจัดของเหลือใช้ในฟาร์ม 

ผลตัดสินเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

  • รางวัลชนะเลิศ 

“ปรีชา หงอกสิมมา” จ.ขอนแก่น เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน โดยเน้นเรื่องป่าไม้ควบคู่กับการทำเกษตร ยึดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โดยแบ่งพื้นที่ 14 ไร่ เป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการผสมผสานกิจกรรมทางการเกษตรอย่างครบวงจร ได้แก่ ธนาคารต้นไม้ พื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี การแปรรูปสมุนไพรและพื้นที่ที่จัดสรรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นอกจากนี้ ยังได้นำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งผลิตพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ “WANAPHANW” (วนพรรณ) พร้อมกับนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก สามารถเลือกปลูกผลผลิตนำมาแปรรูปเป็นการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เล่าว่า กว่าทศวรรษที่เราดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เราภาคภูมิใจที่ได้เชิดชูเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพ 

จนเกิดเป็นเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชน สังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน” 

ปีนี้ได้ขยายแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” โดยคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติ ได้แก่ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

สำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล่าว่า อาหารปลอดภัยเป็นความท้าทายหนึ่งของโลกที่กำลังเผชิญ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564  สู่กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งการเพิ่มพื้นที่และจำนวนเกษตรกร 

เมื่อมองถึงพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วโลกรวมกันประมาน 436.53 ล้านไร่ ใน 173 ประเทศ มีมูลค่าทางการตลาดสูง 3 ล้านล้านบาท สำหรับประเทศไทยจัดว่าเป็นอันที่ 7 ของภูมิภาค ซึ่งมีพื้นที่รวม 360,000 ไร่ โดยรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 1.3 ล้านไร่ ให้ได้ในปี 2565 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์นี้ จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภคและการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ในอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา