สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก ‘เหลือ 1 ล้านบาท’ เริ่ม 11 สิงหาคมนี้

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

แต่เดิมนั้นผู้ฝากเงินในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครอง ใต้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน และจะเริ่มคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2559

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินการคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาทออกไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และจะเริ่มคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นี้ (อ่านเพิ่มเติม)

สำหรับการคุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงินนี้ ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ให้ข้อมูลว่า “มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็น 98.03% ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ”

ผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองเงินฝากนี้ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่ฝากเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทย ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย 18 แห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ 12 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง

ส่วนประเภทของบัญชีเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

    • เงินฝากกระแสรายวัน
    • เงินฝากออมทรัพย์
    • เงินฝากประจำ
    • บัตรเงินฝาก
    • ใบรับฝากเงิน

ที่มา – สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา