เจาะงบประมาณ ปี 66 กระทรวงกลาโหม 1.97 แสนล้านบาท ใช้ทำอะไร? ไปอยู่ตรงไหนบ้าง?

ว่ากันว่ากระทรวงกลาโหมเป็นเหมือนแดนลับแลที่งบประมาณแต่ละปีถูกตามสืบเสาะได้ยากมาก ลองมาดูกันว่าตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 ที่เพิ่งจะมีการอภิปรายกันไปก่อนหน้านี้ งบของกลาโหมจะไปอยู่ที่ไหนบ้าง

ปี 2566 ที่กำลังจะถึง กระทรวงกลาโหมได้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1.97 แสนล้านบาท คิดเป็น 6.2% ของงบประมาณทั้งหมด มากเป็นอันดับ 4 เมื่อเทียบกับทุกกระทรวง ส่วน 3 อันดับแรกคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ตามลำดับ

ประเด็นต่อมาก็คือ ในงบประมาณก้อน 1.97 แสนล้าน กองทัพบกจะได้งบส่วนนี้ไปมากที่สุด อีก 2 เหล่าทัพรวมกันก็ไม่เท่า โดยแต่ละหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมจะได้รับงบไป ดังนี้

 • กองทัพบก 9.66 หมื่นล้านบาท
 • กองทัพเรือ 4.03 หมื่นล้านบาท
 • กองทัพอากาศ 3.61 หมื่นล้านบาท
 • กองบัญชาการกองทัพไทย 1.45 หมื่นล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9.24 พันล้านบาท
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 5.05 ร้อยล้านบาท

แล้วถ้าเจาะลงไปดูในงบของแต่ละเหล่าทัพ เมื่อดูงบตามประเภทรายจ่าย จะพบว่า กระทรวงกลาโหมใช้เงินไปในด้านบุคลากรเป็นสัดส่วนมากที่สุด (62.4%) กองทัพเรือ (53.3%) และ กองทัพอากาศ (39.2%) ของงบที่ได้ทั้งก้อน หรือคิดเป็นตัวเลขดิบๆ คือ

 • กองทัพบก 6 หมื่นล้านบาท
 • กองทัพเรือ 2.15 หมื่นล้านบาท
 • กองทัพอากาศ 1.42 หมื่นล้านบาท

ซึ่งนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรแล้ว ก็ยังมีรายจ่ายด้านอื่นๆ 2 อย่าง คือ 

 • รายจ่ายการดำเนินการของหน่วยงาน 
 • รายจ่ายกิจกรรมที่ทำร่วมกับหน่วยงานอื่น

อีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตา และเป็นที่เรียกร้องของสาธารณชนอยู่เสมอคืองบซื้ออาวุธ ซึ่งในปี 2566 แต่ละเหล่าทัพจะมีงบเสริมสร้างยุทโธปกรณ์ ดังนี้

 • กองทัพบก 5.1 พันล้านบาท
 • กองทัพเรือ 3.5 พันล้านบาท
 • กองทัพอากาศ 3.3 พันล้านบาท

น่าสังเกตงบของแต่ละหน่วยงาน มากกว่างบ 2 ตัวในงบกลางปี 2566 เช่น งบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด (3 พันล้านบาท) หรือ ค่าใช้จ่ายตามโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2.3 พันล้านบาท) เสียอีก

สิ่งที่น่าตั้งคำถามข้อสุดท้ายคือ งบประมาณอย่าง

 • เงินราชการลับ 470 ล้านบาท (รวม 4 หน่วยงานในกระทรวงกลาโหม)
 • ปฏิบัติการจิตวิทยาและงานปฏิบัติการมวลชน (กองทัพบก) 11 ล้านบาท
 • ปฏิบัติการจิตวิทยา (กองทัพเรือ) 8 ล้านบาท

ซึ่งในส่วนของจิตวิทยาก็ตกเป็นข้อสงสัยของสาธารณชนว่าจะเป็นงบสำหรับการทำยุทธการทางข้อมูลข่าวสาร หรือ IO หรือไม่

ที่มา – สำนักงบประมาณ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา