DBS เดินเครื่องขยายฐานเตรียมเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล “Mini Dragons”

DBS เปิดระดับเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” ชูจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ -พัฒนาการ – การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปูพื้นฐานเด็กเล็กพร้อมก้าวสู่ผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข เน้นคุณภาพด้วยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% พร้อมหลักสูตร Play-Based Learning เปิดโลกแห่งการค้นหาและการเรียนรู้ผ่านการเล่น สนับสนุนให้เด็กๆเรียนสนุกเล่นอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 7 ด้านอย่างเต็มศักยภาพ

โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำระดับภูมิภาค ขยายระดับการสอน เปิดโรงเรียนเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” มุ่งสร้างปูพื้นฐานเด็ก ดึงศักยภาพเพื่อปูความพร้อมสู่การเรียนระดับอนุบาลอย่างมีคุณภาพ บนนโยบายการสร้างสรรค์โรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปี 2562 DBS จะขยายการศึกษารองรับนักเรียนเตรียมอนุบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ยุคใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมให้บุตรหลานสามารถเริ่มต้นการเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS)จึงได้เปิดหลักสูตร DBS Mini Dragons ในอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับชั้นเตรียมอนุบาล(Pre-EY Centre) โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ของประเทศอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเด็กเล็กด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความแข็งแรงของร่างกาย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ว

1-3 ขวบปีของชีวิตคือนาทีทองแห่งการเรียนรู้

ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมบริหารโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS)กล่าวว่า จากบทความและงานวิจัยพบว่า ช่วงอายุ 1-3 ปี นับเป็นช่วงนาทีทองแห่งการเรียนรู้ความเฉลียวฉลาด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากแทบเป็นนาทีต่อนาที หากไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีจะทำให้เสียโอกาสมาก เด็กในวัยนี้จึงต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากพ่อแม่ และครูที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกัน เพื่อให้สมองได้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ซึ่งการทำงานของสมองแต่ละส่วนจะมีหน้าที่แตกต่างกัน อาทิ การประมวลการรับรู้ การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ความสามารถในการเข้าใจความหมายของคำหรือสิ่งที่เห็น อารมณ์ความรู้สึก และการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งทั้งหมดทำงานประสานกัน ก่อให้เกิดทักษะบางอย่างที่เด็กอายุสองขวบควรจะทำได้ อาทิ สามารถพูดคำศัพท์ได้เล็กน้อยและรู้จักเชื่อมคำต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจน และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในวงการการศึกษาสำหรับเด็กเล็กของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ผนวกกับทีมครูผู้เชี่ยวชาญที่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เราเชื่อมั่นว่า DBS Mini Dragons มีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมในการจัดการเรียนการสอน ที่จะพัฒนาทักษะสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาระดับต่อไป และเติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข ตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ ทั้งร่างกาย การเรียนรู้ และทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

จุดเด่นที่แตกต่างของ DBS

ขณะที่ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดสูง เพราะมีโรงเรียนนานาชาติหลากหลายหลักสูตรเปิดใหม่ขึ้นทุกปี แต่สำหรับดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS อีกท่าน ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่า การแข่งขันกลับเป็นผลดีต่อผู้บริโภค นั่นก็หมายถึงนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะโรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับนักเรียน ซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศและของโลกต่อไปในอนาคต

จุดเด่นที่แตกต่างที่ทำให้โรงเรียนของเรามีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ คือการมีองค์ประกอบสำคัญครบ 6 ประการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง4 ด้าน  คือ หลักสูตรอังกฤษที่ปรับให้เข้ากับปริบทของไทย ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ความเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ไม่ทิ้งวัฒนธรรมไทย 2.อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแต่ละส่วนเหมาะสมกับแต่ละวัยเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 3.การมีคุณครูที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน ซึ่งคุณครูที่ DBS เป็นคุณครูที่จบตรงและมาจากประเทศอังกฤษ 100%      4.ทีมงานที่ดี มีความสามารถและความเอาใจใส่5.นอกจากหลักสูตรที่แข็งแกร่งแล้วยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Extended Day คือมีเวลาเรียนที่ยาวกว่าโรงเรียนนานาชาติทั่วๆ ไป ตามแบบโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และ 6. ครูผู้เชี่ยวชาญระดับชาติในสาขาต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ มาให้ความรู้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมแก่นักเรียน

ดร.เต็มยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรองรับการแข่งขันในตลาดที่ดีทีสุด คือการพัฒนาจุดเด่นที่แตกต่างของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงในระดับโลก โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนไปตามทิศทางความถนัดของแต่ละคน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจ ทำให้เด็กเข้าใจและมีความรู้ลึกซึ้งในระดับที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ การเปิดระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่ DBS Mini Dragons คือการเริ่มต้นปูพื้นฐานที่ดีต่อการพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และทักษะเด็กนักเรียนตั้งแต่แรกเริ่มอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เร็ว สนุกและตื่นเต้นไปกับการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด

มร. มาร์ค แม็คเวย์ (Mr. Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) ผู้มากประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ และภูมิภาคเอเชีย ต่อยอดวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ก่อตั้ง ตระกูลปาลเดชพงศ์ จึงมุ่งเน้นไปที่คุณภาพการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ ค้นพบทิศทางและความถนัดของตนเอง และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่   มร. แมคเวย์ กล่าวว่า ถึงแม้การแข่งขันในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติจะสูง แต่ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองในกลุ่มนี้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารได้ทั่วโลก และการพัฒนานักเรียนให้มีสัมฤทธิผลรอบด้าน ดังนั้น DBS Mini Dragons คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน ด้วยหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศอังกฤษ พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น พร้อมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กทุกคนได้สนุกและตื่นเต้นไปกับการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด

ที่ DBS เรามีความเชื่อว่า ความต่อเนื่องของบุคลากรครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงแต่งตั้งให้ มิสซิสเทรซี่ สกินเนอร์ (Mrs. Tracey Skinner)หัวหน้าครูอนุบาลและเตรียมประถมของโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเด็กเล็กจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในอังกฤษ และดูไบ รับหน้าที่ดูแลหลักสูตร DBS Mini Dragons

เด็กที่มีความสุขจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด

มิสซิส สกินเนอร์ กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ DBS Mini Dragons เป็นศูนย์การเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่ดีทีสุดในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning) โดยเด็กๆ จะสามารถพัฒนาทักษะทั้ง 7 ด้านได้เต็มศักยภาพ ได้แก่ การสื่อสารและภาษาอังกฤษ (Communication and Language) การพัฒนาด้านความแข็งแรงของร่างกาย (Physical Development) การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ สังคม และอารมณ์  (Personal, Social and Emotional Development) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ความเข้าใจโลก (Understanding the World) และศิลปะทางการแสดงออก(Expressive Arts)

นอกจากนี้ DBS Mini Dragons ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียน 2-3 ปี มีความอยากรู้อยากเห็น สร้างสรรค์ และมีความเป็นมิตร เพื่อที่เด็กๆเหล่านี้จะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะทีดีเพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถต่อยอดการเรียนรู้ในชั้นอนุบาล และสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็กมาหลายปี มิสซิส สกินเนอร์บอกว่า “เด็กที่มีความสุขจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด (Happy children are the best learners)”

มร. แมคเวย์ กล่าวเสริมว่า ด้วยความแข็งแกร่งของการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน  (The Unique DBS Vison) ได้แก่ 1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต (Enhanced British Curriculum) 2.การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3.การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Creative Thinking and Entrepreneurship) เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต และ 4.การปลูกฝังพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน (Communication, Global Perspective and Preserving Thainess) ทำให้ที่ผ่านมา นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ DBS ยังได้ผ่านมาตรฐานของการเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) และ Council of International School (CIS)ซึ่งผลการประเมินออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม การเรียนการสอน การเอาใจใส่ของคุณครู อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และความสุขโดยรวมของทุกคนในโรงเรียน ดังนั้นการปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญของการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 2-3 ปีที่DBS Mini Dragons จะพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กได้สมบูรณ์แบบ

“DBS Mini Dragons จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน และหวังว่าจะได้ต้อนรับเด็กๆMini Dragons ของเรา สู่ครอบครัว DBS เร็วๆ นี้” มร.แมคเวย์ กล่าวสรุป

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา