CSL เป็นรายแรกที่ได้รับใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) จาก NECTEC ยกระดับมาตราฐานดาตาเซนเตอร์สัญชาติไทย

csl

ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีเอสแอล” รับมอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) สำหรับดาตาเซนเตอร์ เดอะคลาวด์ บี ประเภทของดาตาเซนเตอร์ : ประเภทที่ 3 จาก ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) นับเป็นรายแรกที่ได้รับใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ซึ่ง งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค เป็นผู้ออกใบรับรอง

csl

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองแบบดาตาเซนเตอร์เป็นใบรับรองที่แสดงว่าการออกแบบของดาตาเซนเตอร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ประเภทที่ 3 อ้างอิงมาตรฐาน วสท.022012-59 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย โดยจุดเด่นของใบรับรองแบบดาตาเซนเตอร์แบ่งออก 3 ส่วน ส่วนแรกคือ เนคเทคตรวจสอบมากถึง 7 โมดูล ดังนี้

  1. ทำเล และสถานที่ตั้ง
  2. โครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรม
  3. ระบบไฟฟ้า
  4. ระบบปรับสภาพอากาศ
  5. ระบบโทรคมนาคม
  6. ระบบป้องกันภัย
  7. ระบบความมั่นคงสารสนเทศ

ส่วนที่ 2 คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้ง 7 โมดูล มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 คือ ผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มีประสบการณ์และทักษะดีเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าการรับรองเป็นไปตามประเภทที่ออกแบบไว้อย่างแท้จริง

ซึ่งเนคเทค พยายามผลักดันให้ดาตาเซนเตอร์ในประเทศไทยมีการอ้างอิงใช้ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการดาตาเซนเตอร์ให้มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ และยกระดับดาตาเซนเตอร์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบให้มีคุณภาพที่ดี

ด้านลูกค้าซีเอสแอล มั่นใจได้ว่าข้อมูลและระบบของลูกค้าเองที่ติดตั้งอยู่ในดาตาเซนเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโครงสร้างทางวิศวกรรม และยังเปิดกว้างให้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายได้ทุกราย (Carrier Neutral Provider) ลูกค้าองค์กรจึงสามารถเลือกใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการที่ต้องการได้อย่างไร้ข้อจำกัด อีกทั้ง ซีเอสแอล เป็นผู้ให้บริการดาตาเซนเตอร์ในไทยจำนวนมากที่สุด รวม 9 แห่งทั่วประเทศ มีการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือ การได้รับใบรับรองในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าดาตาเซนเตอร์ของ ซีเอสแอล

csl

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจกับCSL โทร: 0-2263-8185, E-mail: csl-presales@ais.co.th

“Enhance agility of new normal with CSL digital transformation Solution”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์