เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในปี 2564

counter service

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวว่า เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ อีกทั้งเป็นบริษัทแรกในไทยที่ริเริ่มและเป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์เราให้บริการสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน

เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปลูกฝังวิถีการทำงานด้วย TQA ธรรมชาติ บูรณาการแผนงานและกระบวนการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบ ส่งมอบนวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า สังคมและประเทศชาติ สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสเริ่มเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปี 2549 และได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC (Thailand Quality Class: TQC) ถึง 4 ครั้ง จากความพยายามในการพัฒนางานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ปัจจุบันเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2564 การันตีถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม

counter service

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา