จุฬาฯ ร่วมมือกรมสรรพากร พัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี ทั้งปริญญาโทและบุคคลภายนอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมสรรพากรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีอากรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

ในอนาคตจะเปิดสอนในระดับปริญญาโททางด้านการบริหารจัดเก็บภาษี และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งด้านศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และกรมสรรพากร

นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกันพัฒนารายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้โครงการ CUGS Academy: LifelongLearning and Interdisciplinary Graduate School, Chulalongkorn University ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่นทั้ง Online, Blended Learning และ On-demand และมีระบบคลังหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย (CUGS-CBS) ทำให้บุคลากรภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าเรียนได้ 

จุดประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรก็เพื่อให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะจากกรมสรรพากรมีความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดเก็บภาษี สามารถวิเคราะห์ Big Data ที่กรมสรรพากรได้รับมาได้ และมีทักษะเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ  

ที่มา – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา