ราชกิจจาฯประกาศ ยกเลิกคำสั่งห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ,ปรับอากาศ LG,Haier

ราชกิจจาฯประกาศ ยกเลิกคำสั่งห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ,ปรับอากาศ LG,Haier ผลทดสอบรังสี UVC เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ มีประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามขายเครื่องฟอกอากาศ  LG รุ่น AS65GDWX0 และ เครื่องปรับอากาศ Haier 5 รุ่น 

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 1/2566 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้ใช้อำนาจตามมาตรา 29/8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ออกคำสั่งที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากปัจจุบันสถานการณ์ แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจได้นำเข้า ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นโคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นด้วยรังสียูวี หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพาในรูปแบบต่าง ๆ จำหน่ายให้กับ ผู้บริโภคเพื่อใช้ภายในบ้านเรือนหรืออาคารทั่วไป

โดยอ้างสรรพคุณฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไรฝุ่น ป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งจากข้อมูลที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลของโทษของการใช้รังสี UVC ว่าหากมีการใช้รังสี UVC ในระบบเปิดหรือผู้บริโภคได้สัมผัส/กระทบรังสี UVC โดยตรง อาจเป็น สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้เกิดต้อกระจก ตาอักเสบ หรือจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์ จะขายหรือผลิต สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายสินค้า หรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVCติดต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์ว่าสินค้าหรืออุปกรณ์ ที่มีรังสี UVC ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นั้น

บัดนี้ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC จํานวน 1 ประเภท คือ ประเภทเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ LG รุ่น AS65GDWX0 

ผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าประเภทดังกล่าว ปรากฏว่าการทดสอบขีดจำกัดอันตราย อันเนื่องมาจากการแผ่รังสีอุลตร้าไวโอเลตจากการเปิดรับแสงที่เกิดจากตาและผิวหนัง ความยาวคลื่น การแผ่รังสีและการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามมาตรา 29/9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประธานกรรมการ ว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยมติคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ในการประชุมครั้งที่ 1/256 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จึงมีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการ ว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว 

โดยให้ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ ที่มีรังสี UVC ของบริษัท แอลจี อีเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ประเภท คือ ประเภทเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ LG รุ่น AS65GDWX0 ที่ขาย ผลิต สั่ง หรือนำเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อขายตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในส่วนของบริษัท ไฮเออร์ อีเล็กทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

 ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -09VQRA03TF

  1. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -12VQRA03TF 
  2. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -15VQRA03TF 
  3. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -18VQRA03TF
  4. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -24VQRA03TF

จึงมีคำสั่งให้แก้ไข คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว 

โดยให้ยกเลิกกำรห้ามขายสินค้าหรือ อุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท ไฮเออร์ อีเล็กทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จำนวน 5 ประเภท คือ 

  1. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -09VQRA03TF 
  2. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -12VQRA03TF 
  3. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -15VQRA03TF 
  4. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -18VQRA03TF
  5. ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ Haier รุ่น HSU -24VQRA03TF

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา