แบงก์ชาติ ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ลดยอดจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต น้อยกว่า 10%

ไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ให้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 แล้ว

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

  • ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยเสนอให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลด ยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ผ่อนปลนเงื่อนไขการชำระหนี้ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยสินเชื่อที่เข้าข่ายคือ สินเชื่อภาคธุรกิจ และสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ได้แก่สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
  • ลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็นต่ำกว่า 10% จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
  • ผ่อนผันเกณฑ์การกำหนดวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มาตรการเหล่านี้เป็นเพียงการขอความร่วมมือจากสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด รวมถึงมีเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบได้ว่าลูกหนี้แต่ละรายได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 จริงๆ และต้องมีการรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

ที่มา – BOT

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา