หนุนเกษตรกรปลูกกัญชง กัญชา กระท่อม: รัฐเปิดสินเชื่อ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ย 0.01% 3 ปีแรก

รัฐบาลเปิดสินเชื่อ ธ.ก.ส. ธุรกิจชุมชนสร้างไทย ในอัตรา 0.01% ให้เกษตรกรไทยปลูก 3 ก. กัญชง กัญชา กระท่อมเพื่อการแพทย์

cannabis kratom

รัฐบาลผลักดันโครงการเงินทุนหนุนการเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ผ่านสินเชื่อ ธ.ก.ส. “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.01% ต่อปี มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อเบื้องต้น

  1. ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  2. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือให้บริการทางการแพทย์
  3. ต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนไปแล้วกว่า 10 ราย จาก 157 ราย รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนผลักดันให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มีการปรับปรุงกฎหมายและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

cannabis
Photo by Roberto Valdivia on Unsplash

ปัจจุบัน พืช 3 ก. กัญชง กัญชา กระท่อมเป็นพืชที่เปิดโอากาศให้เกษตรกรสามารถยกระดับกลายเป็นอาชีพทางเลือก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมทักษะให้เกษตรกร ตั้งแต่เพาะปลูก กระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ รวมทั้งความพร้อมของเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมภาคการผลิตรอบรับความต้องการในอนาคต

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) ยังมีการประเมินตลาดกัญชง กัญชาและกระท่อมมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตลาดแห่งอนาคตสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการแพทย์และสมุนไพรของไทยด้วย

ที่มา – รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา