AIS ขอพิจารณาดีลซื้อ 3BB และหน่วยลงทุน JASIF ใหม่ เหตุที่ประชุมฝั่งตรงข้ามไม่รับตามเงื่อนไข

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส แจ้งความคืบหน้าเรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด หรือ AWN และ/หรือ บุคคลที่ AWN กำหนดในการเข้าซื้อหุ้นใน บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ TTTBB และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน หรือ JASIF ดังนี้

AIS Fibre

AIS ขอพิจารณาซื้อ TTTBB และ JASIF อีกรอบ

AIS แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่า การซื้อหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF จะมีเงื่อนไขบังคับก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และหน่วยลงทุน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ JAS และที่ประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุน JASIF อนุมัติก่อน ประกอบด้วย

  1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ JAS ในวันที่ 23 ก.ย. 2565 อนุมัติการขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
  2. ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2565 มีมติดังนี้
    1. อนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN กำหนด
    2. ไม่อนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่า และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม
    3. อนุมัติให้ผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็น

เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนข้างต้นถือว่าไม่บรรลุโดยสมบูรณ์ และการไม่อนุมัติเรื่องการผ่อนผัน หรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่าถือว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อ TTTBB ในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงไม่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งที่ดีขึ้นของ AIS/AWN ในฐานะ Sponsor ใหม่ จึงมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB และซื้อหน่วยลงทุนใน TTTBB และซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF และจะต้องนำมาพิจารณาใหม่อย่างถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดือน ก.ค. 2565 ทาง AIS ได้ประกาศซื้อ 3BB ในราคารวม 19,500 ล้านบาท และซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF สัดส่วน 19% คิดเป็นมูลค่า 12,920 ล้านบาท รวมธุรกรรมทั้งสองส่วน 32,420 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง // AIS

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา