AIS เดินหน้าสานต่อ ACADEMY for THAIs สู่ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ

AIS เตรียมสานต่อโครงการ ACADEMY for THAIs งานสัมมนาใหญ่เรื่องดิจิทัล เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้สู่คนไทย เน้นการทำเพื่อพัฒนาสังคมโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ร่วมสัมมนา จากในกรุงเทพฯ สู่ระดับภูมิภาค มุ่งร่วมมือกันในภาคเอกชนสานภารกิจคิดเผื่อ

นำภารกิจ “คิดเผื่อ” สู่ภูมิภาคต่างจังหวัด

หลังจากที่ AIS ได้พัฒนาบุคลากร ผ่านสถาบัน AIS Academy ซึ่งเป็นการเริ่มจากภายในองค์กร จากนั้นก็เริ่มขยายสู่ภายนอกด้วยการจัดงาน ACADEMY for THAIs ด้วยแนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ” ตามเจตนารมย์ และความมุ่งมั่นที่ต้องการมอบองค์ความรู้เรื่องดิจิทัลแก่คนทั่วไปให้รับรู้และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption ให้ทันท่วงที เพื่อสังคมไทยที่แข็งแกร่งและการเติบโตร่วมกัน

ต้องเกริ่นก่อนว่า ACADEMY for THAIs มีจุดประสงค์ในการส่งต่อความรู้ให้คนไทยตื่นตัวเกี่ยวกับดิจิทัล และเทคโนโลยี ซึ่งไม่ได้ยึดติดกับแพลตฟอร์มว่าจะต้องเป็นการเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ตายตัว อาจเป็นการให้ความรู้ผ่านระบบดิจิทัล หรือแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ต่างๆ

ประเดิมด้วยงานสัมมนาครั้งใหญ่ ACADEMY for THAIs เมื่อช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นเวทีสัมมนาระดับนานาชาติที่รวบรวมองค์ความรู้อันหลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก มาถ่ายทอดให้คนไทยได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปจากเดิม รวมทั้ง การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย

ในปีนี้ AIS Academy ได้เดินทางเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว ส่วน  ACADEMY for THAIs ได้จัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2561 และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ในแต่ละครั้งได้มีพันธมิตรองค์กรเอกชน พร้อมกับช่วยแชร์ประสบการณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับฟังด้วย

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า

“ตลอดกว่า 4 ปีที่ผ่านมา AIS Academy มุ่งเดินหน้าทำงานด้านนี้ในฐานะภาคเอกชนไทยและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ร่วมเป็นอีกแกนที่ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำงานพัฒนา และผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต ให้คนไทยได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและตื่นตัว เตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว มิใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน เราเชื่อมั่นในการสร้างสังคมเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน”

และจากความสำเร็จของการจัดสัมมนา ACADEMY for THAIs ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนไทย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นจำนวนมาก และมีหลายภาคส่วน แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ต่อยอดไปยังส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

กานติมา บอกว่า จากการจัดงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้เห็นผลตอบรับที่ดี วัดได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 3,000-4,000 คน เป็นงานสัมมนาที่ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาอย่างให้ความสนใจยิ่ง รวมทั้ง สละเวลาเต็มวันในการเข้าร่วมฟังความรู้ แสดงให้เห็นว่ามีผู้สนใจเรื่อง Digital Transformation จริง และ ACADEMY for THAIs ก็เป็นพันธกิจที่ทำหน้าที่ส่งมอบองค์ความรู้เหล่านั้นไปยังชาวไทยในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

ความสำเร็จของ 2 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้ AIS มั่นใจในการเดินหน้าในการจัดงานครั้งต่อไป ตามแนวคิดที่ AIS มุ่งเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” โดยกระจายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้วยการจัดสัมมนา “ACADEMY for THAIs: to the Region” สู่การขยายพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจและมีไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกับโลกในยุคดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา

สร้างความตระหนักรู้เรื่องเทคโนโลยี

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง Digital Disruption ในแต่ละครั้ง AIS Academy มีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน สร้างสรรค์พื้นที่ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี

พร้อมนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และบุคลากรภายในของ AIS มาร่วมจัดการและสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระจายสู่ภาคสังคม อีกทั้งเสริมเรื่องที่ AIS รณรงค์อีก 2 เรื่อง ได้แก่

  1. การปลูกฝังค่านิยมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Cyber Wellness) เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต รู้วิธีป้องกันตัวเองในโลกไซเบอร์ มีความรู้ความเข้าใจก่อนใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักรู้ในการใช้โซเชียลในทางที่เหมาะสมด้วย
  2. การสร้างให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากขยะอิเล็คทรอนิกส์ (E-Waste) พร้อมวิธีการรับมืออย่างถูกวิธี หวังให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันความรู้เพื่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในภารกิจที่ต้องการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง AIS จึงไม่คิดเดินหน้าทำเรื่องนี้แต่เพียงลำพัง ที่ผ่านมา AISได้รับการตอบรับจากพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำของไทยอีกหลายองค์กร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย,  เมืองไทยประกันชีวิต, Minor International, SEAC, มหาวิทยาลัย Stanford และ MIT ที่เข้ามาร่วมขบวนสนับสนุนแนวคิด พร้อมนำเอาองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาถ่ายทอดให้คนไทยได้นำไปพัฒนา เสริมสร้างทักษะความสามารถ ที่พร้อมสู่การแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของโลกยุคดิจิทัล

สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือ ภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจทำการค้า จึงไม่มีการนำเสนอขายบริการหรือสินค้าใดๆ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการร่วมสัมมนา แต่เป็นการส่งมอบความรู้แก่คนไทยจริงๆ โดยในปีนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งด้วยการร่วมมือกันในภาคเอกชน และเปิดรับองค์กรเอกชนที่อยากเข้ามามีส่วนร่วม เพราะ AIS เชื่อว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักการถูก Digital Disruption ไปได้ จำเป็นต้องมีการแบ่งปันองค์ความรู้กันหลายภาคส่วน เรียกว่าเป็นการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ความรู้เรื่องดิจิทัล จะมาเสริมความแข็งแกร่งให้คนไทยพร้อมแข่งขันได้อย่างทัดเทียมในเวทีโลกต่อไป

สรุป

เรียกว่า ACADEMY for THAIs: to the Region เป็นภารกิจคิดเผื่อที่น่าสนใจจริงๆ เป็นการตอบแทนสังคมไทยให้มีความตระหนักเรื่องดิจิทัลที่แท้จริง ที่สำคัญ เป็นการชักชวนองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกัน มาร่วมสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยในภูมิภาคต่างๆ ด้วยกัน นี่เป็นภารกิจของการตระหนักรู้หน้าที่ของสมาชิกที่ดีในสังคมไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา